فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   روش تحقيق و ماخذشناسي  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 22063005
رشته زبان و ادبيات عرب
گرایش همه گرایش ها
نوع درس تخصصی
تعداد واحد 3.0
وضعیت درس اجباری
وضعیت واحد نظری
سال تحصیلی 1393
ترم تحصیلی بهار