فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

مشخصات فردی  
تاریخ به روز رسانی این صفحه 1389/12/15   

تاریخ به روز رسانی کل سایت شخصی استاد:1391/01/19


حسن عبدا... پور
درجهاستادیار
تاریخ تولد1354/06/30
پست الکترونیکی (E_mail)
habd@semnan.ac.ir
abd253@gmail.com
آدرس محل کار تلفن
سمنان، دانشگاه سمنان، دانشكدة مهندسي مواد و صنايعثابت0231-3354119