دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور


فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 شخصيت (نظريه ها و مفاهيم)  3.0 پایه  کارشناسی  روانشناسي   
 آسيب شناسي رواني 1 (روانشناسي مرضي)  3.0 پایه  کارشناسی  روانشناسي   
 بهداشت رواني  3.0 پایه  کارشناسی  روانشناسي   
 روانشناسي مرضي كودك  3.0 پایه  کارشناسی  روانشناسي   
 تاريخچه و مكاتب روانشناسي  2.0 پایه  کارشناسی  روانشناسي   
 آسيب شناسي رواني 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  روانشناسي   
 طرحهاي پژوهشي آزمايشگاهي  3.0 تخصصی  کارشناسی  روانشناسي   
 مقدمات نوروسيكولوژي  2.0 تخصصی  کارشناسی  روانشناسي   
 ارزشيابي شخصيت  3.0 تخصصی  کارشناسی  روانشناسي   
 روانشناسي مشاوره و راهنمائي  2.0 تخصصی  کارشناسی  روانشناسي   
 روانشناسي هوش و سنجش آن  3.0 تخصصی  کارشناسی  روانشناسي   
 تفكر و زبان  2.0 تخصصی  کارشناسی  روانشناسي   
 روانشناسي پويايي گروه  3.0 تخصصی  کارشناسی  روانشناسي   
 متون روانشناسي عمومي (2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  روانشناسي   
 روانشناسي كودكان استثنائي  4.0 تخصصی  کارشناسی  روانشناسي   
 سمينار در مسائل روان شناسي عمومي  2.0 تخصصی  کارشناسی  روانشناسي   
 اختلالات يادگيري  2.0 تخصصی  کارشناسی  روانشناسي   
 روانشناسي جنائي  2.0 تخصصی  کارشناسی  روانشناسي   
 پژوهشهاي عملي (انفرادي) در روانشناسي عمومي  4.0 تخصصی  کارشناسی  روانشناسي   
 كاربرد كامپيوتر در تجزيه و تحليل آماري  2.0 تخصصی  کارشناسی  روانشناسي   
 روانشناسي صنعتي و سازماني  2.0 تخصصی  کارشناسی  روانشناسي   
 روانشناسي مديريت  2.0 تخصصی  کارشناسی  روانشناسي   
 روانشناسي اجتماعي , تجربي  3.0 تخصصی  کارشناسی  روانشناسي   
 اختلالات يادگيري (فقط براي شاخه استثنائي و گرايش باليني)  2.0 تخصصی  کارشناسی  روانشناسي   
 روانشناسي اجتماعي كاربردي  2.0 تخصصی  کارشناسی  روانشناسي   
 انسانشناسي در اسلام  2.0 تخصصی  کارشناسی  روانشناسي   
 روانشناسي و آموزش كودكان معلول  2.0 تخصصی  کارشناسی  روانشناسي   
 نگرشها و تغيير آن  2.0 تخصصی  کارشناسی  روانشناسي   
 فلسفه اسلامي  2.0 تخصصی  کارشناسی  روانشناسي   
 مددكاري اجتماعي  3.0 تخصصی  کارشناسی  روانشناسي   
 مقدمات رياضي  2.0 تخصصی  کارشناسی  روانشناسي   
 سيب شناسي اجتماعي  2.0 تخصصی  کارشناسی  روانشناسي   
 بازپروري معلولين  2.0 تخصصی  کارشناسی  روانشناسي   
 روانشناسي تفاوتهاي فردي  2.0 تخصصی  کارشناسی  روانشناسي   
 روانشناسي كودكان تيزهوش و آموزشهاي آن(فقط براي شاخه عمومي و  2.0 تخصصی  کارشناسی  روانشناسي   
 روانشناسي جنائي (فقط براي گرايش باليني و شاخه استثنائي  3.0 تخصصی  کارشناسی  همه رشته ها  
 تفكر و زبان (فقط براي شاخه استثنائي و گرايش باليني)  2.0 تخصصی  کارشناسی  روانشناسي   
 اعتياد (سبب شناسي و درمان آن)  2.0 تخصصی  کارشناسی  روانشناسي   
 روانشناسي عمومي  3.0 پایه  کارشناسی  حسابداري   
 مباني جامعه شناسي  3.0 پایه  کارشناسی  حسابداري   
 اصول علم اقتصاد (1)  3.0 پایه  کارشناسی  حسابداري   
 اصول علم اقتصاد (2)  3.0 پایه  کارشناسی  حسابداري   
 توسعه اقتصادي و برنامه ريزي  3.0 پایه  کارشناسی  حسابداري   
 رياضيات و کاربرد آن در مديريت  3.0 پایه  کارشناسی  حسابداري   
 آمار و کاربرد آن در مديريت  4.0 پایه  کارشناسی  حسابداري   
 پژوهش عملياتي (1)  3.0 پایه  کارشناسی  حسابداري   
 پژوهش عملياتي (2)  3.0 پایه  کارشناسی  حسابداري   
 پول و ارز بانکداري  3.0 پایه  کارشناسی  حسابداري   
 ماليه عمومي و خط مشي مالي دولتها  3.0 پایه  کارشناسی  حسابداري   
 حقوق بازرگاني  3.0 پایه  کارشناسی  حسابداري   
 مديريت توليد  3.0 پایه  کارشناسی  حسابداري   
 مباني سازمان و مديريت  3.0 پایه  کارشناسی  حسابداري   
 مباني و کاربرد کامپيوتر در مديريت  4.0 پایه  کارشناسی  حسابداري   
 روشهاي تحقيق و مآخذشناسي  3.0 پایه  کارشناسی  حسابداري   
 اصول حسابداري (1)  4.0 تخصصی  کارشناسی  حسابداري   
 اصول حسابداري (2)  4.0 تخصصی  کارشناسی  حسابداري   
 اصول حسابداري (3)  4.0 تخصصی  کارشناسی  حسابداري   
 حسابداري ميانه (1)  4.0 تخصصی  کارشناسی  حسابداري   
 حسابداري ميانه (2)  4.0 تخصصی  کارشناسی  حسابداري   
 حسابداري پيشرفته (1)  3.0 تخصصی  کارشناسی  حسابداري   
 حسابداري پيشرفته (2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  حسابداري   
 حسابداري صنعتي (1)  3.0 تخصصی  کارشناسی  حسابداري   
 حسابداري صنعتي (2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  حسابداري   
 حسابداري صنعتي (3)  3.0 تخصصی  کارشناسی  حسابداري   
 حسابرسي (1)  3.0 تخصصی  کارشناسی  حسابداري   
 حسابرسي (2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  حسابداري   
 حسابداري و حسابرسي دولتي  4.0 تخصصی  کارشناسی  حسابداري   
 حسابداري مالياتي  2.0 تخصصی  کارشناسی  حسابداري   
 اصول تنظيم و کنترل بودجه دولتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  حسابداري   
 مديريت مالي (1)  3.0 تخصصی  کارشناسی  حسابداري   
 مديريت مالي (2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  حسابداري   
 مباحث جاري در حسابداري  2.0 تخصصی  کارشناسی  حسابداري   
 زبان خارجي 3  2.0 تخصصی  کارشناسی  حسابداري   
 رياضيات پايه و مقدمات آمار  3.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  حسابداري   
 رياضيات عمومي  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 گياهشناسي1 _فيزيولوژي گياهي وتشريحي  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 گياهشناسي2 _سيستماتيك و مرفولوژي  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 اكولوژي  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 فيزيك عمومي  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 شيمي عمومي  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   


  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13  14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40