دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور


فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 شيمي آلي  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 بيوشيمي عمومي  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 ژنتيك  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 آمارواحتمالات  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 طرح وآزمايشات كشاورزي 1  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 بياري عمومي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 هوا و اقليم شناسي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 مساحي و نقشه برداري  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 اقتصادكشاورزي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 باغباني عمومي  4.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 خاكشناسي عمومي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 زراعت عمومي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 حشره شناسي ودفع آفات  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 بيماريهاي گياهان  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 ماشينهاي كشاورزي  4.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 اصول ترويج وآموزش كشاورزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 مديريت و حسابداري  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 عمليات كشاورزي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 دامپروري عمومي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 اصول تبديل فرآوردههاي كشاورزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 زراعت غلات  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 مرتعداري  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 علفهاي هرزوكنترل آنها  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 رابطه آب و خاك و گياه  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 اصول اصلاح نباتات  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 آشنايي باكامپيوتر  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 زبان تخصصي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 ميكروبيولوژي عمومي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 خاكهاي شور و قليايي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 مكانيزاسيون كشاورزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 ماشينهاي برداشت  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 روشهاي پيشرفته آماري  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 حاصلخيزي خاك و كودها  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 برنامه نويسي كامپيوتر  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 ازدياد نباتات  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 عمليات كارگاهي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 آفات مهم گياهان زراعي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 بيماريهاي مهم گياهان زراعي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 گياهشناسي عمومي  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 زيست شناسي  2.0 پایه  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 فيزيك عمومي  2.0 پایه  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 آزمايشگاه فيزيك عمومي  1.0 پایه  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 ماشينهاي كشاورزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 باغباني عمومي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي   
 ژنتيك  4.0 پایه  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 شيمي عمومي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 ديمكاري  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 جلسه بحث  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 كارآموزي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 طرح آزمايشات كشاورزي 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 زراعت نباتات علوفه اي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 فيزيولوژي گياهان زراعتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 سيتولوژي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 كنترل گواهي بذر  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 اصلاح نباتات خصوصي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 زراعت نباتات صنعتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 زراعت حبوبات و گياهان منطقه اي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 طرح آزمايشات كشاورزي 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 اصول زراعت  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 اصول و روشهاي آبياري  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 طرح آزمايشاي كشاورزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 هوا و اقليم شناسي كشاورزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 بيوشيمي گياهي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 زراعت غلات  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 عمليات زراعي  4.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 ديمكاري  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 علفهاي هرز و كنترل آنها  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 اصول اصلاح نباتات  4.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 كنترل و گواهي بذر  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 مباني كشاورزي پايدار  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 زراعت گياهان دارويي و ادويه اي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 زراعت درشرايط تنشهاي محيطي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 اصلاح نباتات خصوصي  4.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 طرح آزمايشهاي كشاورزي تكميلي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 بيوتكنولوژي گياهي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 اكولوژي كشاورزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 زراعت گياهان صنعتي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 زراعت گياهان علوفه اي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 زيست شناسي  2.0 عمومی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 آناتومي انساني  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   


  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14  15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40