دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور


فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 فيزيولوژي انساني  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 شيمي  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 فيزيک  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 رياضيات پايه و مقدمات آمار  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 کمکهاي اوليه  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 اصول و مباني تربيت بدني  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 تاريخ تربيت بدني  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 تغذيه و ورزش  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 آسيب شناسي ورزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 رشد و تكامل حركتي  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 فيزيولوژي ورزشي1  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 فيزيولوژي ورزشي 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 يادگيري حركتي  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 بهداشت و ورزش  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 مديريت سازمانهاي ورزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 مديريت و طرز اجراي مسابقات  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 متون خارجي تخصصي  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 حركت شناسي ورزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 حركت اصلاحي  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 تربيت بدني و ورزش معلولين  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 مقدمات بيومكانيك ورزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 مباني رواني و اجتماعي تربيت بدني  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 تربيت بدني در مدارس  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 زيست شناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 آمادگي جسماني 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 آمادگي جسماني 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 دو ميداني 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 دو ميداني 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 ژيمناستيك 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 ژيمناستيك 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 شنا 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 شنا 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 واليبال 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 واليبال 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 بسكتبال 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 بسكتبال 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 هندبال 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 هندبال 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 تنيس روي ميز 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 تنيس روي ميز 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 بدمينتون 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 بدمينتون 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 نجات غريق  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 کشتي 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 کشتي 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 تربيت بدني تطبيقي  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 فيزيوتراپي  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 حرکت درماني  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 علم تمرين  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 آزمايشگاه  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 ورزش تخصصي (اجتماعي)  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 ورزش تخصصي (انفرادي)  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 وزنه برداري  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 تنيس  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 کوهنوردي  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 دوچرخه سواري  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 هاکي  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 اسکي  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 شيرجه  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 ورزشهاي رزمي  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 ورزشهاي بومي و سنتي  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 اردوهاي تربيتي  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 حقوق ورزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 شطرنج  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 فوتبال 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 فوتبال 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 آناليزحقيقي 1  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 جبر3  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 هندسه منيفلد 1  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 آناليزمختلط  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 آناليزحقيقي 2  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 آناليزتابعي  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 نظريه عملگرها  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 آنالز تابعي كاربردي  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 آناليزهارمونيك  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 آناليزتوابع مختلط چند متغيره  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 مقدمه اي برسطوح ريمان  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 نظريه معادلات ديفرانسيل عادي  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 معادلات ديفرانسيل بامشتقات جزئي 1  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   


  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15  16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40