دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور


فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 معادلات ديفرانسيل بامشتقات جزئي 2  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 نظريه تحليلي اعداد  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 دستگاههاي ديناميكي1  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 دستگاههاي ديناميكي 2  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 جبر جابجائي  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 جبرهمولوژيك  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 گروههاي متناهي  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 گروههاي نامتناهي  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 نظريه نمايش گروهها  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 جبرلي 1  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 جبرلي 2  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 نظريه جبري اعداد  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 نظريه كاتگوري  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 جبر جامع (جهاني)  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 هندسه منيفلد2  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 توپولوژي ديفرانسيل 1  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 توپولوژي ديفرانسيل 2  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 توپولوژي جبري 1  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 توپولوژي جبري 2  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 گروه و جبرلي 1  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 گروه و جبرلي 2  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 هندسه جبري 1  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 هندسه جبري 2  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 دستگاه هاي ديناميكي 1  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 دستگاه هاي ديناميكي 2  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 مباحثي در منطق رياضي  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 مباحثي در نظريه مجموعه ها  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 نظريه مدلها  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 نظريه گراف  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 نظريه احتمال  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 پايان نامه 4 واحدي  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 سمينار  2.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 نظريه حلقه و مدول  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 آمارو احتمالات  3.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  زمين شناسي   
 ترموديناميك  2.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  زمين شناسي   
 آبشناسي كاربردي  2.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  زمين شناسي   
 استاتيك  2.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  زمين شناسي   
 سايزموتكتونيك  3.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  زمين شناسي   
 رياضيات تكميلي  4.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  زمين شناسي   
 آبشناسي كاربردي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 زمين شناسي مهندسي پيشرفته 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 مكانيك خاك  4.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 مقاومت مصالح  2.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  زمين شناسي   
 آبهاي زيرزميني و مسائل ژئوتكنيكي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 كامپيوتر  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 مكانيك سنگ  4.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 مهندسي زير بناوپي  3.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 زمين شناسي مهندسي پيشرفته 2  4.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 مهندسي ساحل  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 اجراي پروژه هاي مهندسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 ژئوفيزيك كاربردي  2.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  زمين شناسي   
 ژئوموفولوژي كارست  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 تغذيه مصنوعي وسدهاي زيرزميني  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 محيط هاي رسوبي پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 هيدرولوژي (آبشناسي 2)  2.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  زمين شناسي   
 زمين شناسي زيرزميني  3.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  زمين شناسي   
 پايان نامه  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 سنگ شناسي رسوبي (كربناتها)0  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 سنگ شناسي رسوبي (كربناتها)  1.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 رسوب شناسي پيشرفته(نظري)0  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 رسوب شناسي پيشرفته(عملي)0  1.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 ژئوشيمي كانسارهاي رسوبي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 زمين شناسي دريايي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 زمين شناسي كواترنر  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 زمين شناسي زيرزميني  2.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  زمين شناسي   
 زمين شناسي زيرزميني  1.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  زمين شناسي   
 رسوبشناسي پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 سنگ شناسي رسوبي(غير كربنهاتها)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 سنگشناسي رسوبي (غيركربناتها)0  1.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 ليتوستراتيگرافي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 ژئوشيمي رسوبي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 ميكروفاسيس پيشرفته(نظري)  1.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 ميكروفاسيس پيشرفته(عملي)  1.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 ژئوشيمي نفت  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 زمين شناسي ايزوتوپها  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 مدلهاي رسوبي اكتشافي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 پايان نامه  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 پايان نامه  4.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 پترولوژي سنگهاي آ ذرين 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 پترولوژي سنگهاي آذرين 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   


  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16  17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40