دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور


فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

اساتید دانشگاه

 دکتر مهدی علی اکبری
 
 

  مائده علی تبار
 
 

 دکتر اسماعیل عمادالدین
 
 

  علی عموزاده
 
 

  الهه غریب شاهیان
 
 

 دکتر حسین غفارنژاد
 
 hghafarnejad@yahoo.com

 دکتر علی غفاری
 
 

  معصومه فائز
 
 

 دکتر هادی فرجامی
 
 

 دکتر عبدالحسین فریدون
 http://scholar.google.com/citations?hl=en&user=FhZhI0IAAAAJ&view_op=list_works&cstart=20
 afereidoon@semnan.ac.ir

 دکتر مصطفی فضلی
 
 

 دکتر جواد فیروزی
 
 

 دکتر داود فیض
 
 

 دکتر بهروز قاسمی
 
 

 دکتر احمد قاسمی قلعه بهمنی
 
 ah_ghmi@iust.ac.ir


  
1   2   3   4   5   6   7   8   9  10   11   12   13   14   15   16