دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور


فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 پترولوژي سنگهاي دگرگوني  3.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 ژئوشيمي پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 ماگماتيسم دگرگوني ايران  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 راديو كريستالو گرافي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 ژئوكرنولوژي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 روشهاي غيرميكروسكپي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 شناسايي كانيها  1.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 كاني زايي و تكتونيك  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 آتشفشان شناسي پيشرفته  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 ژئوشيمي كانسارهاي گرمايي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 منابع زمين گرمايي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 جدايش كانيها  1.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 زمين شناسي تحت الارضي  3.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  زمين شناسي   
 آمارواحتمالات  3.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  زمين شناسي   
 گوهرشناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 سمينارها  2.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 موضوع مخصوص گرايش خاص  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي فيزيك پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي معدني پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي آلي پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي تجزيه پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 طيف سنجي مولكولي 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 الكتروشيمي پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي سطح  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 فتو شيمي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي هسته اي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي تابش  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 خوردگي فلزات  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 كريستالوگرافي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 مباحث نوين در شيمي فيزيك  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي آب  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي و تكنولوژي نفت  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي و تكنولوژي چرم  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 الكتروشيمي صنعتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي الي فلزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 سنتز و شناسائي كمپلكسهاي معدني  4.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 بيوشيمي معدني  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي حالت جامد  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 مباحث نوين در شيمي معدني  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 كاربرد الكترونيك در دستگاههاي شيميايي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 مباحث نوين در شيمي تجزيه  1.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 مباحث نوين در شيمي تجزيه  2.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 مباحث نوين در شيمي تجزيه  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 اصول بيوشيمي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي دارويي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي هيتروسيكل  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 مباحث نوين در شيمي آلي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 مباني شيمي پليمر  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 سنتز پليمرها  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 روش هاي تجزيه مقادير بسيار كم  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 راديو شيمي و كاربرد آن در شيمي تجزيه  2.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 اسپكتروسكوپي تجزيه اي 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 كروماتوگرافي  2.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 كمپلكسها در شيمي تجزيه  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 پتروشيمي و تكنولوژي آن  2.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 كاربرد نظريه گروهها در شيمي  2.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 مباحث نوين در شيمي كاربردي  1.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 مباحث نوين در شيمي كاربردي  2.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 مباحث نوين در شيمي كاربردي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 پروژه 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 پروژه 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 پروژه 3  2.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 سمينار 1  1.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 سمينار 2  1.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي پليمر  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 روش سنتز مواد آلي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي تجزيه پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 پروژه  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 پروژه  1.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 پروژه  5.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 گسترش شيمي ازآزمايشگاه در صنعت  1.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 ترموديناميك آماري 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي كوانتومي 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 سينيتيك شيميايي پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي كوانتومي 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 سينيتيك وترموديناميك و مكانيزم واكنشهاي معدني  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي فيزيك معدني  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 طيف سنجي در شيمي معدني  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 الكتروشيمي تجزيه اي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 اسپكتروسكوپي تجزيه اي 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   


  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17  18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40