دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور


فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 روشهاي فيزيكي و شيميايي جداسازي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 روشهاي فيزيكي و شيميايي جداسازي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 واكنشگاهها  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 كنترل دستگاهي در صنعت شيمي(ابزارهاي اندازه گيري)  2.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 گسترش شيمي از آزمايشگاه در  1.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 روشهاي فيزيكي و شيميايي جداسازي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 روشهاي فيزيكي و شيميايي جداسازي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي فيزيك آلي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 مكانيك كوانتومي پيشرفته(1)  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 مكانيك كوانتومي پيشرفته(2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 الكتروديناميك (1)  4.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 مكانيك آماري پيشرفته (1)  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك محاسباتي  2.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 آزمايشگاه پيشرفته فيزيك  2.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك حالت جامد پيشرفته (1)  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك حالت جامد پيشرفته (2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 آزمايشگاه فيزيك حالت جامد پيشرفته(1)  2.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 آزمايشگاه فيزيك حالت جامد پيشرفته (2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 خواص مغناطيسي مواد  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 خواص دي الكتريكي و نوري جامدات  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 ابر رساني  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك نيمه هاديها  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك دستگاههاي چند ذره اي(1)  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 نظريه كوانتومي جامدات  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك سطح و كاربردهاي صنعتي آن  4.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 موضوعات ويژه ( گرايش فيزيك حالت جامد)  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك پلاسما  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 الكترونيك كوانتومي  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 آزمايشگاه اتمي و مولكولي پيشرفته(1)  2.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 آزمايشگاه اتمي و مولكولي پيشرفته (2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 روشهاي كوانتومي در فيزيك اتمي و مولكولي  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك ليزر  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 اسپكتروسكوپي ليزري  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 موضوعات ويژه (گرايش اتمي وملكولي)  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك هسته اي پيشرفته (1)  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك هسته اي پيشرفته (2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 آزمايشگاه هسته اي پيشرفته (1)  2.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 آزمايشگاه هسته اي پيشرفته (2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك راكتور پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 شيمي هسته اي  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 ساختار هسته  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 موضوعات ويژه (گرايش فيزيك هسته اي)  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 مقدمات ذرات بنيادي  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 مكانيك كوانتومي پيشرفته (3)  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 گروههاي لي در ذرات بنيادي  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك ذرات بنيادي پيشرفته (1)  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 موضوعات ويژه (گرايش ذرات بنيادي ونظريه ميدانها)  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك نجومي (1)  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك نجومي (2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 گرانش (1)  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 گرانش (2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 ساختمان و تحول ستارگان  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 ساختمان و تحول كهكشانها  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 كيهان شناسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك خورشيد (1)  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك خورشيد (2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 پالسارها  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 وسايل نجومي و رصد  2.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 موضوعات ويژه ( گرايش فيزيك نجومي)  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 مباني نظري مكانيك كوانتومي  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 مباني فلسفي مكانيك كوانتومي  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 نظريه ميدانهاي كوانتومي (1)  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 نظريه ميدانهاي كوانتومي (2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك - فلسفه 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك - فلسفه 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 موضوعات ويژه ( گرايش فيزيك بنيادي)  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 مكانيك كلاسيك  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 الكتروديناميك (2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 مكانيك كوانتومي نسبيتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 مكانيك آماري پيشرفته (2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك محاسباتي (2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 زبان تخصصي  2.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 سمينار  2.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 زبان خارجه 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 تحقيق در دستور زبان فارسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 رساله پايان نامه تحصيلي  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 نظم فارسي 1 شاهنامه  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 نظم فارسي 2 ناصر خسرو و سنائي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 نظم فارسي 3 خاقاني و نظامي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 نظم فارسي 4 مثنوي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   


  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18  19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40