دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور


فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 نثر فارسي 1 تاريخ بيهقي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 نثر فارسي 2 تاريخ جهانگشا و مرزبان نامه  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 نثر فارسي 4 كشف المحجوب و رساله قشيريه  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 عربي 1 صرف و نحو  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 عربي 2 نثر عربي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 عربي 3 نظم عربي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 زبان خارجه 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 نظم فارسي 5 گلشن راز  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 نثر فارسي 3 مصباح الهدايه  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 تحقيق در معاني و بيان و فنون ادب فارسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 عربي 5 متون تفسير عربي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 سير آراء و عقايد اسلامي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 سمينار  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 پايان نامه 4 واحدي  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
  اقتصاد خرد ميانه 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد كلان ميانه 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد خرد ميانه 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد كلان ميانه 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد توسعه  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد سنجي عمومي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 موضوعات انتخابي در اقتصاد اسلام  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 مسائل اقتصاد ايران  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 مباني فقهي اقتصاد اسلام 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 مباني فقهي اقتصاد اسلام 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصادسنجي نظري  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد سنجي كاربردي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 تجارت بين الملل  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 ماليه بين الملل  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 برنامه ريزي اقتصادي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد پولي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد بخش عمومي 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد بخش عمومي 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد منابع طبيعي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد نفت و نيرو  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد شهري  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد منطقه اي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد توليد  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 سياستهاي كشاورزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 ارزيابي اقتصادي طرحها  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 سيرانديشه هاي اقتصادي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 نظامهاي اقتصادي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد رياضي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 پژوهش عملياتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 احتمال و استنباط آماري  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 موضوعات انتخابي در اقتصاد  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 پايان نامه 5 واحدي  5.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 روش تحقيق و كاربرد بسته هاي نرم افزاري  3.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد سنجي  3.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد انرژي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد خرد  4.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد كلان  4.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد توليد کشاورزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 سياستهاي کشاورزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد صنعتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 سياستگزاري در بخش صنعت  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 زبان تخصصي  3.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  اقتصاد   
 رياضيات براي اقتصاد  3.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  اقتصاد   
 روش تحقيق  2.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصادسنجي  4.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  اقتصاد   
 واج شناسي  2.0 پایه  کارشناسی  زبان انگليسي   
 ساخت واژه  2.0 پایه  کارشناسی  زبان انگليسي   
 اصول معني شناسي  2.0 پایه  کارشناسی  زبان انگليسي   
 تاريخ زبانشناسي  2.0 پایه  کارشناسی  زبان انگليسي   
 مکاتب جديد زبانشناسي  2.0 پایه  کارشناسی  زبان انگليسي   
 دستورگشتاري  2.0 پایه  کارشناسی  زبان انگليسي   
 زبانشناسي تاريخي و تطبيقي (1)  2.0 پایه  کارشناسی  زبان انگليسي   
 زبانشناسي تاريخي و تطبيقي (2)  2.0 پایه  کارشناسی  زبان انگليسي   
 تطور زبان فارسي ( از باستان تا امروز)  4.0 پایه  کارشناسی  زبان انگليسي   
 ساخت زبان فارسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان انگليسي   
 زبانشناسي رايانه اي و فرهنگ نگاري  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان انگليسي   
 روانشناسي زبان  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان انگليسي   
 جامعه شناسي زبان  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان انگليسي   
 تجزيه و تحليل کلام و کاربردشناسي زبان  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان انگليسي   
 آشنايي با اصول و مباني كامپيوتر  3.0 تخصصی  کارشناسی  زبان انگليسي   
 شيوه استدلال نحوي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان انگليسي   
 آوا شناسي آزمايشگاهي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان انگليسي   
 زبانشناسي کاربردي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان انگليسي   
 نقش زبانشناسي در ترجمه  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان انگليسي   
 ادبيات از ديدگاه زبانشناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان انگليسي   
 بررسي ساخت يکي از زبانهاي ايراني گيلکي عربي ترکي کردي بلوچي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان انگليسي   


  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19  20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40