دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور


فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

گروههای آموزشی

دانشکده مهندسی مکانیک
گروه رشته گرایش اساتید گروه دروس گروه
 مهندسی مکانیک     اساتید دروس

دانشکده مجازی
گروه رشته گرایش اساتید گروه دروس گروه
 مهندسی مواد  مهندسي مواد   اساتید دروس
 مهندسی صنایع  مهندسي صنايع   اساتید دروس
 مهندسی برق  مهندسي برق   اساتید دروس
 مهندسی شیمی  مهندسي شيمي   اساتید دروس
 مهندسی عمران  مهندسي عمران   اساتید دروس
 مهندسی مکانیک  مهندسي مكانيك   اساتید دروس
 مهندسی مواد  مهندسي مواد   اساتید دروس
 مهندسی کامپیوتر  مهندسي کامپيوتر   اساتید دروس
 مدیریت  مديريت   اساتید دروس
 معارف  معارف   اساتید دروس
 دروس عمومی  دروس عمومی   اساتید دروس

دانشکده نفت
گروه رشته گرایش اساتید گروه دروس گروه
 اکتشاف نفت  اکتشاف نفت   اساتید دروس
 مخازن هیدروکربوری  مخازن هیدروکربوری   اساتید دروس

دانشکده نانو فناوری
گروه رشته گرایش اساتید گروه دروس گروه
 نانو شیمی  نانو شیمی   اساتید دروس

دانشکده هوا فضا
گروه رشته گرایش اساتید گروه دروس گروه
 طراحی سازه های هوا فضا  طراحی سازه های هوا فضایی   اساتید دروس
 هوا فضا  هوا فضا   اساتید دروس
 جلو برندگی  جلو برندگی   اساتید دروس

دانشکده بیو فناوری
گروه رشته گرایش اساتید گروه دروس گروه
 زیست فناوری  زیست فناوری   اساتید دروس

دانشکده مهندسی انرژی های نوین
گروه رشته گرایش اساتید گروه دروس گروه
 سیستمهای انرژی  سیستمهای انرژی   اساتید دروس

دانشکده دروس عمومی
گروه رشته گرایش اساتید گروه دروس گروه
 جمعیت و تنظیم خانواده  جمعیت و تنظیم خانواده   اساتید دروس
 دروس معارف  معارف   اساتید دروس

  
1   2  3