دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور


فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 كارگاه عمومي برق  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 زبان فني (كاتالوك خوابي)  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 رياضي كاربردي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 مدارات الكتريكي 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 مدارات الكتريكي 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 الكترونيك عمومي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 آزمايشگاه مدار الكتريكي  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 آزمايشگاه الكترونيك عمومي  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 كارگاه برق صنعتي 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 رسم فني برق  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 كارگاه برق صنعتي 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 ماشينهاي الكتريكي جريان مستقيم  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 ترانسفورماتور  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 ماشينهاي جريان متناوب  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 اندازه گيري الكتريكي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 انتقال و توزيع انرژي الكتريكي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 آزمايشگاه انتقال وتوزيع انرژي  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 الكترونيك صنعتي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 آزمايشگاه الكترونيك صنعتي  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 آزمايشگاه ماشينهاي الكتريكي  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 سيستمهاي كنترل اتوماتيك  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 رله وحفاظت  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 سيم كشي روشنائي صنعتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 تعمير ونگهداري  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 رياضي عمومي  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 فيزبك مكانيك  2.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 فيزيك حرارت  2.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 آز - فيزيك مكانيك حرارت  1.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 رسم فني عمومي  2.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 تكنولوژي سوخت رساني  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 تكنولوژي انتقال قدرت  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 تكنولوژي دستگاههاي الكتريكي خودرو  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 تكنولوژي شاسي و بدنه  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 تكنولوژي مولد قدرت  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 نقشه كشي باكامپيوتر  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 كارگاه انتقال قدرت معمولي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 كارگاه سوخت رساني  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 كارگاه انتقال قدرت اتوماتيك  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 كارگاه دستگاههاي الكتريكي خودرو  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 كارگاه شاسي وبدنه  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 كارگاه مولد قدرت  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 كارگاه نقص يابي قسمتهاي مختلف خودرو  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 اصول سرپرستي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 كارآموزي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 زبان فني  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 استاتيك  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مقاومت مصالح  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ترموديناميك  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مكانيك سيالات  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 هيدورليك و پنوماتيك  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 اجزا ماشين  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحی ابتکاری  1.0 تخصصی  کارشناسی ارشد  مهندسي مكانيك   
 بیومکانیک  1.0 تخصصی  کارشناسی ارشد  مهندسي مكانيك   
 فيزيك پايه 1  4.0 پایه  کارشناسی  رياضي   
 فيزيك پايه 2  4.0 پایه  کارشناسی  رياضي   
 كارگاه  1.0 پایه  کارشناسی  رياضي   
 رياضي 3  4.0 پایه  کارشناسی  رياضي   
 مباني رياضيات  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 آمارو احتمال 1  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 آمار و احتمال 2  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 زبان تخصصي رياضي  2.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 آناليز رياضي 1  4.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  رياضي   
 آناليز رياضي 2  4.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  رياضي   
 جبر 1  4.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  رياضي   
 جبر 2  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 جبرخطي1  4.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  رياضي   
 توابع مختلط 1  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 معادلات ديفرانسيل با مشقات جرئي  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
  تاريخ علم (رياضيات )  2.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 فلسفه علم ( رياضيات)  2.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 مباني هندسه  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 نظريه مجموعه ها با جبر كاربسته  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 منطق رياضي  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 توپولوژي عمومي  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 هندسه ديفرانسيل  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 آناليز رياضي 3  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 نظريه گالوا  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 نظريه مقدماتي معادلات ديفرانسيل عالي  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 نظريه گراف  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 نظريه كنترل بهين  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   


  
1   2  3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40