دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور


فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 تاريخ مطالعات دانشمندان ايراني و اسلامي درباره زبان  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان انگليسي   
 تحقيق در زبانشناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان انگليسي   
 زبان و منطق  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان انگليسي   
 گويش شناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان انگليسي   
 پايان نامه 4 واحدي  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان انگليسي   
 مقاله نويسي و محاضره  3.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 تاريخ ادبيات از دوره جاهلي تا پايان اموي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 متون نظم و نثر دوره جاهلي تا پايان اموي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 متون علمي اسلامي (1)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 صرف و نحو (1)  3.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 تاريخ ادبيات از سقوط بغداد تا دوره معاصر  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 متون نظم و نثر از سقوط بغداد تا دوره معاصر  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 رساله  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 صرف و نحو (2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 معاني و بيان و بديع  3.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 تاريخ ادبيات از دوره عباسي تاسقوط بغداد  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 متون نظم و نثر از دوره عباسي تا سقوط بغداد  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 روش تحقيق و سمينار مسائل علمي مربوط به رشته مربوطه  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 متون علمي اسلامي (2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 تاريخ ادبيات دوره معاصر  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 متون نظم و نثر دوره معاصر  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 مقاله نويسي و محاضره  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 صرف و نحو (1)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 صرف و نحو (2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 معاني و بيان و بديع  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 مقدمات زبانشناسي  2.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  زبانشناسي همگاني   
 آمار و روش تحقيق علمي  2.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  زبانشناسي همگاني   
 تاريخچه زبانهاي ايراني  2.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  زبانشناسي همگاني   
 آوا شناسي عمومي  2.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  زبانشناسي همگاني   
 اصول دستورزبان  2.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  زبانشناسي همگاني   
 واج شناسي  2.0 پایه  کارشناسی  زبانشناسي همگاني   
 ساخت واژه  2.0 پایه  کارشناسی  زبانشناسي همگاني   
 اصول معني شناسي  2.0 پایه  کارشناسی  زبانشناسي همگاني   
 تاريخ زبانشناسي  2.0 پایه  کارشناسی  زبانشناسي همگاني   
 مکاتب جديد زبانشناسي  2.0 پایه  کارشناسی  زبانشناسي همگاني   
 دستورگشتاري  2.0 پایه  کارشناسی  زبانشناسي همگاني   
 زبانشناسي تاريخي و تطبيقي (1)  2.0 پایه  کارشناسی  زبانشناسي همگاني   
 زبانشناسي تاريخي و تطبيقي (2)  2.0 پایه  کارشناسی  زبانشناسي همگاني   
 تطور زبان فارسي ( از باستان تا امروز)  4.0 پایه  کارشناسی  زبانشناسي همگاني   
 ساخت زبان فارسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبانشناسي همگاني   
 زبانشناسي رايانه اي و فرهنگ نگاري  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبانشناسي همگاني   
 روانشناسي زبان  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبانشناسي همگاني   
 جامعه شناسي زبان  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبانشناسي همگاني   
 تجزيه و تحليل کلام و کاربردشناسي زبان  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبانشناسي همگاني   
 آشنايي با اصول و مباني كامپيوتر  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبانشناسي همگاني   
 پايان نامه 4 واحدي  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبانشناسي همگاني   
 شيوه استدلال نحوي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبانشناسي همگاني   
 آوا شناسي آزمايشگاهي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبانشناسي همگاني   
 زبانشناسي کاربردي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبانشناسي همگاني   
 نقش زبانشناسي در ترجمه  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبانشناسي همگاني   
 ادبيات از ديدگاه زبانشناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبانشناسي همگاني   
 بررسي ساخت يکي از زبانهاي ايراني گيلکي عربي ترکي کردي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبانشناسي همگاني   
 تاريخ مطالعات دانشمندان ايراني و اسلامي درباره زبان  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبانشناسي همگاني   
 تحقيق در زبانشناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبانشناسي همگاني   
 زبان و منطق  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبانشناسي همگاني   
 گويش شناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبانشناسي همگاني   
 ماشينهاي الكتريكي3و آزمايشگاه  4.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  مهندسي برق   
 بررسي سيستمهاي قدرت2 و آز  4.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  مهندسي برق   
 الكترونيك صنعتي  3.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  مهندسي برق   
 حفاظت و رله ها  3.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  مهندسي برق   
 عايقها و فشار قوي  3.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  مهندسي برق   
 توليد و نيروگاه  3.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  مهندسي برق   
 ديناميك سيستمهاي قدرت 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 تئوري و تكنولوژي پيشرفته مهندسي فشار قوي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 كنترل مدرن  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 تئوري سيستمهاي خطي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 الكترونيك قدرت 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 تئوري جامع ماشينهاي الكتريكي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 روشهاي اجزاء محدود در الكترو مغناطيس  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 الكترونيك قدرت 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 طراحي ماشينهاي الكتريكي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 بهره برداري از سيستمهاي قدرت پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 ديناميك غيرخطي سيستمهاي قدرت  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 كنترل توان راكتيو در سيستمهاي قدرت  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 بررسي حالات گذرا در سيستمهاي قدرت  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 بررسي احتمالي سيستمهاي قدرت  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 توزيع انرژي الكتريكي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 برنامه ريزي در سيستمهاي قدرت  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 قابليت اعتماد در سيسمتهاي قدرت  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 بررسي و شناخت انرژيهاي نو  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   


  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20  21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40