دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور


فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 شبيه سازي و مد لسازي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 سيستمهاي كنترل ديجيتال  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 كنترل بهينه  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 كنترل فرآيند هاي اتفاقي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 سيستمهاي كنترل چند متغيره  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 سيستمهاي كنترل غير خطي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 سيستمهاي كنترل تطبيقي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 شناسائي سيستمها  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 روشهاي كامپيوتري در آناليز سيستمهاي قدرت  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 حفاظت پيشرفته سيستمهاي قدرت  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 ديناميك سيستمهاي قدرت2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 شبكه هاي عصبي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 هوش مصنوعي و سيستمهاي كارشناس  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 برنامه سازي پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 ميكروپروسسور  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 برنامه ريزي خطي و غير خطي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 مباحث ويژه در مهندسي قدرت 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 مباحث ويژه در مهندسي قدرت 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 كيفيت توان  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 ادوات FACTS  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 سمينار  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 تحقيق درعمليات 1  3.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 آمار مهندسي  3.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 اقتصاد عمومي 1  3.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 برنامه ريزي رياضي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 اقتصاد سنجي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 اقتصاد خرد پيشرفته 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 شبيه سازي كامپيوتري  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 اقتصاد كلان پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 سيستمهاي ديناميكي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 كامپيوتر و مديريت داده ها و اطلاعات  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 برنامه ريزي حمل ونقل  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 تحليل سيستمهاي حمل ونقل  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 مدلهاي زمانبندي SCHEDULING MODELS  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 تحليل تقاضاي حمل ونقل  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 مهندسي ترافيك  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 ارزيابي پروژه هاي حمل ونقل  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 حمل ونقل همگاني  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 تجزيه و تحليل شبكه هاي حمل و نقل  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 فرآيند هاي احتمالي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 تئوري تصميم گيري  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 سيستمهاي انرژي1 مباني اقتصاد انرژي وسيستم عرضه انرژي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 اقتصاد خرد 2 پيشرفته  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 توسعه و رشد  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 ماليه عمومي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 اقتصاد بخش عمومي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 برنامه ريزي فرهنگي اجتماعي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 جمعيت شناسي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 برنامه ريزي استراتژيك  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 اقتصاد سنجي 2  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 پول و بانك  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 اقتصاد بين الملل  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 تاريخ عقايد اقتصادي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 روش تحقيق  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 سيستمهاي انرژي 1روشهاي برنامه ريزي و مدلهاي انرژي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 انرژي و محيط زيست  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 تكنولوژي انرژي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 پيش بيني و آناليز سريهاي زماني  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 كنترل بهينه  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 بهينه سازي مدلهاي غير خطي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 اقتصاد منابع فناپذير  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 برنامه ريزي توسعه سيستم برق  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 قابليت اطمينان در شبكه برق  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 قيمت گذاري انرژي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 برنامه ريزي خطي پيشرفته  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 بهينه سازي مدلهاي غيرخطي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 برنامه ريزي پويا  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 سيستمهاي صف  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 برنامه ريزي متغيرهاي صحيح و تئوري شبكه ها  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 تئوري و كاربرد پايايي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 پيش بيني و آناليز سريهاي زماني  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 مدلسازي سيستم هاي اقتصادي اجتماعي  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 متدولوژي و روش تحقيق  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 تصميم گيري با معيارهاي چند گانه  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 مديريت منابع انساني  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 مباحث منتخب  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 سيستمهاي نوين مديريت توليد  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 سمينار  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 رياضيات عالي مهندسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 مكانيك خاك پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   


  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21  22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40