دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور


فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 مهندسي پي پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 ديناميك خاك  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 مكانيك محيط هاي پيوسته  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 روش هاي عددي در مكانيك خاك  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 مكانيك سنگ  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 آزمايشگاه مكانيك خاك پيشرفته  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 آزمايشگاه ديناميك خاك  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 ژئوتكنيك دريايي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 تحقيق درعمليات  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 اندركنش خاك و سازه  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 كاربرد نظريه ارتجاعي و خميري درمكانيك خاك  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 مهندسي تونل  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 زمين شناسي مهندسي پيشرفته  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 سدهاي خاكي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 روش اجزاء محدود  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 مهندسي زلزله  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 اصول طراحي سازه هاي دريايي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 تحقيقات محلي درساختگاه  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 آبهاي زيرزميني  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 آزمايشگاه مكانيك سنگ  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 پايان نامه  4.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 پايان نامه  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 سمينار  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 ديناميك سازه ها  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 تكنولوژي عالي بتن  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 سازه هاي بتن آرمه پيشرفته  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 تئوري الاستيسيته و پلاستيسيته  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 تئوري صفحات و پوسته ها  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 پايداري سازه ها  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 رياضيات پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مكانيك محيط پيوسته 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 محاسبات عددي پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 سمينار  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 پايان نامه  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 پايان نامه  4.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 تحليل تجربي تنش 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مقاومت مصالح پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 تئوري ورق ها و پوسته ها  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 روش اجزاء محدود 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 الاستيسيته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 پلاستيسيته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ويسكو الاستيسيته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ترموالاستيسيته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 تغيير شكل فلزات  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مكانيك محيط پبوسته 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 رفتار مكانيكي مواد  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي بهينه قطعات مكانيكي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي بكمك كامپيوتر پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي ابزار  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي ماشين ابزار پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي اجزاء پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي ماشينهاي سنگين  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي مكانيزمهاي پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 سينماتيك اتصالات ميله اي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 پايداري سيستمهاي مكانيكي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ديناميك پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 سيستمهاي ديناميكي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ارتعاشات پيشرفته - ارتعاشات تغييرخط  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ارتعاشات پيشرفته - ارتعاشا سيستمي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ارتعاشات پيشرفته - ارتعاشات اتفاقي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 كنترل خودكار پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 تحليل آزمايشهاي مهندسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 اقتصاد مهندسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 بيومكانيك  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 رياضيات پيشرفته 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مباحثه منتخب در طراحي كاربردي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 تحقيق در عمليات  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 هيدروديناميك روغنكاري  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي ابتكاري  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 عمليات حرارتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مكانيك سيالات پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 روش تنش تجربي 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 روشهاي انرژي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مواد مركب (كامپوزيتها)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 رباتيك (سينماتيكوديناميك)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مباحث منتخب در رباتيك  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مكانيك ضربه اي 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مكانيك ضربه هاي 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 روشهاي پژوهش  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 روش اجزاء محدود 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   


  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22  23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40