دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور


فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 سيستمهاي طراحي و ساخت به كمك كامپيوتر  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 آناليز مودال در سيستمهاي مكانيكي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي كلي نيروگاهها  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 نيروگاه آبي پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 نيروگاه هسته اي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 موتورهاي احتراق داخلي پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 سوخت و احتراق پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ترموديناميك و مكانيك سيستمهاي جلوبرنده  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ترموديناميك پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ترموديناميك آماري  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 انتقال حرارت پيشرفته (هدايت)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 انتقال حرارت پيشرفته (جابجايي)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 انتقال حرارت پيشرفته (تشعشع)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مبدلهاي حرارتي پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 تبديل مستقيم انرژي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ديناميك سيالات پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مكانيك سيالات پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ديناميك گازهاي پيشرفته 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 هيدرو آئروديناميك  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 لايه هاي مرزي 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 توربولانس  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 توليد درجات حرارت خيلي پايين  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 هيدروديناميك روغن كاري  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مقاومت مصالح پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ديناميك گازهاي پيشرفته 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 لايه هاي مرزي 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 هيدروليك پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 روش تجربي تنش  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مكانيك محيط پيوسته 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 بهينه سازي و طراحي به كمك كامپيوتر  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي ديگهاي بخار  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي توربو ماشين (محوري)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي توربوماشين  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مباحث منتخب در طراحي به كمك كامپيوتر  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 كنترل آلودگي محيط زيست  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 كنترل فرآيندها  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 آئروديناميك پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 روشهاي پژوهشي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 روشهاي اندازه گيري پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ديناميك پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 اقتصاد مهندسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 انرژي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 رياضيات پيشرفته 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 كنترل خودكار پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ديناميك سيالات محاسباتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 كاربرد انرژي خورشيدي در ايران  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 بررسي دقيق طرحهاي سنتي سرمايش طبيعي در ايران  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 آزمايشگاه توربوماشين  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مباحث برگزيده در انرژي (حرارت و سيالات)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 روشهاي عددي در مكانيك خاك  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 زبان 1(تافل)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان انگليسي   
 زبان 2(تافل  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان انگليسي   
 اصول تلقيح مصنوعي دام  1.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 خون شناسي _ هماتولوژي  1.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 درمانگاه جراحي 2  1.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 درمانگاه دروني 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 عمليات كالبدگشائي 2  1.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 روستا  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 طيف سنجي مولكولي 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 كامپيوتر در شيمي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 الكتروشيمي تجزيه اي در حلالهاي ناآبي  4.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 مباحث نوين در شيمي تجزيه  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي پليمر پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي پليمر هاي معدني  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 مباحث نوين در شيمي آلي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 نظريه گرافهاي شيمي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 روشهاي راديوشيميايي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 تحليل آماري نتايچ  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 روشهاي نوين در آناليز دستگاهي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 ليزر و كاربرد آن در شيمي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 پيشرفتهاي نوين در تركيبات طبيعي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 روشهاي حرارتي در شيمي تجزيه  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي هيتروسيكليك پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 ساختمان و پيوند در تركيبات معدني  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 ترموديناميك فرايندهاي برگشت ناپذير  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي كوانتومي 3  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 مباحث نوين در شيمي معدني  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 ترموديناميك آماري 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 ترموديناميك محلول ها و جامدات  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 رياضيات در شيمي فيزيك  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   


  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23  24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40