دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور


فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 سمينار 1  1.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 مباحث نوين در شيمي فيزيك  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 سمينار 2  1.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي آلي حياتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي حالت برانگيخته و حد واسطهاي فعال  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 فتوشيمي پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 پروژه  1.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي معدني پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي آلي پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي معدني پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 مطالب مخصوص در شيمي معدني  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 پيشرفتهاي اخير در الكتروشيمي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 بررسي مكانيسم واكنشهاي الكترو شيمي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 روشهاي سينتيكي در تجزيه  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 كمومتريكس  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 ترموديناميك شيميا‌‌‌‌ئي جامدات  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 الکتروشيمي تجزيه اي درحلالهاي ناآبي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 سنيتيك فاز مايع  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 بيوشيمي معدني  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 سنتز پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 کريستالو گرافي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 تست برنامه  2.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 رياضيات پيشرفته 2  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 روشهاي اجزا محدود (1)  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 حل تشابه  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 توليد شبكه  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 رياضيات پيشرفته 1  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 كنترل غير خطي  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 شبيه سازي كامپيوتر  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 پروسه هاي استوكاستيك  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 اكوستيك  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 صدا. اندازه گيري . كنترل  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 كنترل خودكار پيشرفته  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي پيشرفته موتورها  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي ديگهاي بخار  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي پيشرفته به كمك كامپيوتر  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 سمينار (1)  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مكانيك محيط پيشرفته (1)  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 روشهاي تحقيق  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 رياضيات پيشرفته  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 بيومكانيك (1)  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 اقتصاد مهندسي  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 روشهاي اندازه گيري پيشرفته  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 تحليل آزمايشهاي مهندسي  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 تحقيق در عمليات  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 روشهاي محاسبات عددي  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 روش اجزا محدود (2)  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 هيدروديناميك روغنكاري (تري بولوژي)  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ديناميك گازهاي پيشرفته (1)  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 سمينار (2)  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مكانيك محيط پيوسته (2)  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 آئرو الاستيسيته  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 تحليل تجربي تنش  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي توربينهاي گازي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي توربو ماشين (محوري)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي توربوماشين (غيرمحوري)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 آئروديناميك پيشرفته (1)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 آئرو ديناميك پيشرفته (2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 كاربرد انرژي خورشيدي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 بررسي دقيق طرحهاي سنتي سرمايش طبيعي در ايران  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 روشهاي تقريبي در انتقال حرارت  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 آئروديناميك بال و بدنه  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 انتقال حرارت در جريانهاي دو فازي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مكانيك پرواز  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مباحث جديد در ترموديناميك  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 توربولانس  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 هيدرو آئرو ديناميك  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ديناميك گازهای پيشرفته (2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 لايه مرزي (1)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 منابع انرژي و كاربرد آن  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 نيروگاه آبي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 نيروگاه هسته اي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ترموديناميك پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 هيدروليك پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي مبدلهاي حرارتي پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 كنترل فرايند  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 كنترل آلودگي محيط زيست  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 تبديل مستقيم انرژي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مباحث برگزيده در تبديل انرژي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي كلي نيروگاه ها  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   


  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24  25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40