دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور


فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 مباحث منتخب در انرژي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مباحث منتخب سيالات  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 سوخت و احتراق پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 موتورهاي احتراق داخلي پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ترموديناميك و مكانيك سيستمهاي جلو برنده  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 توليد درجه حرارت كم  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ترموديناميك آماري  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 انتقال حرارت (تشعشع)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 انتقال حرارت (هدايت)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 جبر 3  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 جبر 2  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 انتقال حرارت (جابجائي)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مكانيك سيالات پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 لايه مرزي (2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 جريان سيالات غير نيوتوني  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 روشهاي محاسباتي در ديناميك سيالات (1)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 روشهاي محاسباتي در ديناميك سيالات (2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 تهويه پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مواد مركب (كامپوزيت ها)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 رباتيك (سينماتيك و ديناميك)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مباحث منتخب در رباتيك  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مكانيك ضربه اي (1)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مكانيك ضر به اي (2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 آناليز مودال در سيستمهاي مكانيكي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ارتعاشات صفحات و پوسته ها  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مكانيك شكست  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 الاستيسيته (1)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 تعيين و تخمين پارامتري هاي سيستمهاي ديناميكي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 استرو ناتيك  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مكانيك سماوي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 تئوري ورق ها  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 تئوري پوسته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 خرش, خستگي و شكست  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مباحث منتخب در جامدات (1)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مقاومت مصالح پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مباحث منتخب در جامدات (2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
  الاستيسيته (2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي پيشرفته ماشين  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي پيشرفته ماشين ابزار  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي بهينه قطعات مكانيكي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي مكانيزمهاي پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 تغيير شكل فلزات  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 برش فلزات  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 روشهاي انرژي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ارتعاشات اتفاقي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 پايداري سيستمهاي مكانيكي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 پلا ستيسيته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ويسكو الاستيسيته و مكانيك پليمرهاي جامد  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ترمو الاستيسيته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي ابزار  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي ماشينهاي سنگين  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 رفتار مكانيكي مواد  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 عمليات حرارتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ارتعاشات پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ارتعاشات سيستمهاي ممتد  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 سيستمهاي ديناميكي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ديناميك پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 سينماتيك اتصالات ميله اي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي ابتكاري  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي بهينه  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 اجزا محدود (2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مياحث منتخب در مكانيك كاربردي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مباحث منتخب در طراحي جامدات  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي اجزاي پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 رياضيات عالي مهندسي 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 ديناميك سازه ها 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 اجزاء محدود 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 تحليل غيرخطي سازه ها  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 اجزاء مرزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 برنامه ريزي غير خطي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 تئوري انتشار امواج  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 كنترل سازه ها  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 تحليل قابليت اطمينان سازه ها  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 اجزاء محدود غير خطي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 مكانيك مواد مركب  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 سازه هاي بلند  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 سازه هاي زير زميني  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 تئوري انفجارات و طراحي سازه ها در برابر آن  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 نيروگاه هاي هسته اي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 مباحث ويژه در مكانيك جامدات  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   


  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25  26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40