دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور


فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 مكانيك شكست  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 مهندسي باد (ايروالا ستيسيته)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 ميكرو مكانيك  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 ديناميك خاك 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 ژئو تكنيك لرزه اي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 مكانيك خاك پيشرفته 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 تحقيقات صحرايي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 ژئوتكنيك زيست محيطي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 تحليل حدي در مكانيك خاك  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 روش اجزاء منفصل  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 روش اجزاء مرزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 مكانيك سنگ پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 كاربرد آمار و احتمالات در مكانيك خاك  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 بهسازي خاك ها  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 جريان هاي غير ماندگار  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 آزمايشگاه شيمي تجزيه 1  1.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي آلي فلزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 متون نظم 2 قسمت 1 و 2 رستم و سهراب  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 قرائت متون عربي قسمت 4 شعر قديم و جديد  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 قرائت متون عربي قسمت 2 نهج البلاغه  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 نظريه تلاطم  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 تئوري امواج  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 مكانيك جريان هاي دو فازه  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 مكانيك انتقال رسوب  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 اثرات زيست محيطي توسعه آب  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 مهندسي كنترل سيل  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 مدل هاي كيفي در منابع آب  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 جريان هاي لايه اي (منطبق)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 برنامه ريزي غير خطي و پويا  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 هيدرو ديناميك پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 تحليل سيستمهاي منابع آب  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 تئوري لايه مرزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 هيدروليك محاسباتي 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 هيدروژئولوژي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 طراحي پيشرفته شبكه هاي آب و فاضلاب  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 ديناميك سيالات محاسباتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 هيدرولوژي آماري پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 روش اجزاء محدود در هيدروليك محاسباتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 طراحي و بهينه سازي شبكه هاي كنترل ژئودتيك  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 ارتفاع سنجي ماهواره اي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 ثقل سنجي ماهواره اي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 GPS پيشرفته (تعيين موقعيت ماهواره اي پيشرفته)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 كاربرد نقشه برداري در توجيه دقيق صنعتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 تحليل تغيير شكل سازه  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 مدل هاي ژئو ديناميكي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 مديريت و ساختار اطلاعات مكاني  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 پايگاه اطلاعاتي در مهندسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 تحليل و مدلسازي رقومي زمين  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 پردازش سيگنال  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 اجسمنت (كالوكيشن)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 سيستم هاي هوشمند  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 روش اجزاء محدود در نقشه برداري  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 فتوگرامتري برد كوتاه پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 مثلث بندي هوايي پيشرفته 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 دوركاوي كاربردي پيشرفته 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 رياضيات پيشرفته 2  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 روشهاي اجزا محدود 1  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 حل تشابه  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 توليد شبکه  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 رياضيات پيشرفته 1  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 کنترل غيرخطي  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 شبيه سازي کامپيوتر  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 پروسه هاي استو کاستيک  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 اکوستيک  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 صدا. اندازه. کنترل  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 کنترل خودکار پيشرفته  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي پيشرفته موتورها  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي ديگهاي بخار  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي پيشترفته به کمک کامپيوتر  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 سمينار 1  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مکانيک محيط پيشرفته 1  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 روشهاي تحقيق  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 رياضيا ت پيشرفته  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 بيومکانيک 1  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 اقتصاد مهندسي  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 روشهاي اندازه گيري پيشرفته  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 تحليل آزمايشهاي مهندسي  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 تحقيق درعمليات  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 روشهاي محاسبات عددي  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 روش اجزا محدود 2  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   


  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26  27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40