دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور


فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

اساتید دانشگاه

 دکتر ابراهیم نجفی
 
 

 دکتر محمود نجفی
 
 

 دکتر مسعود نصیری زرندی
 
 

 دکتر مرتضی نظیفی
 
 

 دکتر فیروزه نعمتی
 
 fnemati@semnan.ac.ir

 دکتر امین نیکوبین
 
 anikoobin@iust.ac.ir

 دکتر فرشاد ورامینیان
 
 

 دکتر حسن وکیلیان
 
 hassanvakilian@gmail.com

  رضا ولی اللهی مهریزی
 
 rvaliollahi at semnan.ac.ir

 دکتر محمد صادق ولی پور
 http://scholar.google.com/citations?hl=en&user=O-rZRiQAAAAJ
 msvalipour AT semnan.ac.ir

 دکتر رضا وهدانی
 
 

 دکتر سید محمد حسین هاشمیان
 
 

 دکتر فرامرز هرمزی
 
 

 دکتر سیف ا... همتی
 
 

  محمد همتی
 
 


  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14  15   16