دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور


فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 هيدروديناميک روغنکاري (تري بولوژي)  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ديناميک گازهاي پيشترفته 1  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 سمينار 2  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مکانيک محيط پيوسته 2  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 آتروالاستيسيته  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 تحليل تجربي تنش  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي تور بينهاي گازي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي توربو ماشين (محوري)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي توربو ماشين (غير محوري)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 آئرو ديناميک پيشرفته (1)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 آئرو ديناميک پيشرفته (2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 کاربرد انرژي خورشيدي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 بررسي دقيق طرحهاي سنتي سرمايش طبيعي در ايران  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 روشهاي تقريبي در انتقال حرارت  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 آئروديناميک بال و بدنه  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 انتقال حرارت در جريانهاي دو فازي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مکانيک پرواز  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مباحث جديد در ترموديناميک  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 تور بولانس  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 هيدرو آئرو ديناميک  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ديناميک گازهای پيشرفته (2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 لايه مرزي (1)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 منابع انرژي و کاربرد آن  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 نيرو گاه آبي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 نيرو گاه هسته اي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ترمو ديناميک پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 هيد روليک پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي مبدلهاي حرارتي پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 کنترل فرايند  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 کنترل آلودگي محيط زيست  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 تبديل مستقيم انرژي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مباحث برگزيده در تبديل انرژي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي کلي نيروگاهها  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مباحث منتخب در انرژي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مباحث منتخب سيالات  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 سوخت و احتراق پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 موتورهاي احتراق داخلي پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ترمو ديناميک و مکانيک سيستمهاي جلو برنده  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 توليد درجه حرارت کم  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ترمو ديناميک آماري  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 انتقال حرارت (تشعشع)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 انتقال حرارت (هدايت)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 انتقال حرارت (جابجايي)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مکانيک سيالات پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 لايه مرزي (2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 جريان سيالات غير نيوتوني  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 روشهاي محاسباتي در ديناميک سيالات (1)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 روشهاي محاسباتي در ديناميک سيالات (2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 تهويه پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مواد مرکب (کامپوزيت ها)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 رباتيک (سينماتيک و ديناميک)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مباحث منتخب در رباتيک  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مکانيک ضربه اي (1)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مکانيک ضربه اي (2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 آناليز مودال در سيستمهاي مکانيکي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ارتعاشات صفحات و پوسته ها  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مکانيک شکست  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 الاستيسيته (1)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 تعيين و تخمين پارامتري هاي سيستمهاي ديناميکي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 استرو ناتيک  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مکانيک سماوي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 تئوري ورق ها  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 تئوري پوسته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 خرش .خستگي و شکست  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مباحث منتخب در جامدات (1)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مقاومت مصالح پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مباحث منتخب در جامدات (2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 الاستيسيته (2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي پيشرفته ماشين  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي پيشرفته ماشين ابزار  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي بهينه قطعات مکانيکي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي مکانيزمهاي پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 تغيير شکل فلزات  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 برش فلزات  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 روشهاي انرژي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ارتعاشات اتفاقي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 پايداري سيستمهاي مکانيکي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 پلاستيسيته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ويسکو الاستيسيته و مکانيک پليمرهاي جامد  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ترمو الاستيسيته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   


  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27  28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40