دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور


فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 طراحي ابزار  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي ماشينهاي سنگين  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 رفتار مکانيکي مواد  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 عمليات حرارتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ارتعاشات پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ارتعاشات سيستمهاي ممتد  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 سيستمهاي ديناميکي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ديناميک پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 سينماتيک اتصالات ميله اي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي ابتکاري  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي بهينه  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 اجزاء محدود (2)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مباحث منتخب در مکانيک کاربردي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مباحث منتخب در طراحي جامدات  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي اجزاي پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 دستور زبان فارسي  2.0 پایه  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 زبان شناسي  3.0 پایه  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 شاهنامه 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 سي قصيده ناصرخسرو  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 خاقاني (قصايد)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 نظامي (منظومه ها)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 منطق الطير عطار  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 حافظ 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 صائب (غزليات)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 سياست نامه و قابوس نامه  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 مرصادالعباد  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 صرف 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 نحو 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 تمرين و تجزيه و تركيب  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 قرآن و نهج البلاغه  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 زبان خارجي (تخصصي)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 عروض و قافيه  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 آشنايي با علوم قرآني و اسلامي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 معاني و بيان  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 مباني عرفان و تصوف  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 سبك شناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 نقدادبي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 روش تدريس و بررسي كتب فارسي دوره راهنمايي 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 روش تدريس و بررسي كتب زبان و ادبيات فارسي دوره متوسطه  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 ادبيات جهاني  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 غزليات شمس  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 روزبهان و سهروردي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 عين القضات  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 انواع ادبي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 سنايي (حديقه)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 كشف الاسرار  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 خواندن و درك مطلب پيشرفته  3.0 پایه  کارشناسی  زبان انگليسي   
 كاربرد اصطلاحات و تعبيرات زبان در ترجمه  2.0 پایه  کارشناسی  زبان انگليسي   
 نگارش 1  2.0 پایه  کارشناسی  زبان انگليسي   
 نگارش 2  2.0 پایه  کارشناسی  زبان انگليسي   
 كليات زبانشناسي  2.0 پایه  کارشناسی  زبان انگليسي   
 اصول و روش ترجمه  2.0 پایه  کارشناسی  زبان انگليسي   
 ترجمه متون  2.0 پایه  کارشناسی  زبان انگليسي   
 نامه نگاري و تايپ لاتين با استفاده از كامپيوتر  2.0 پایه  کارشناسی  زبان انگليسي   
 خواندن متون مطبوعاتي  2.0 پایه  کارشناسی  زبان انگليسي   
 نمونه هاي نثر و شعر ساده انگليسي  3.0 پایه  کارشناسی  زبان انگليسي   
 ادبيات انگليسي 1  2.0 پایه  کارشناسی  زبان انگليسي   
 ادبيات انگليسي 2  3.0 پایه  کارشناسی  زبان انگليسي   
 گفت و شنود 3  2.0 پایه  کارشناسی  زبان انگليسي   
 گفت و شنود 4  2.0 پایه  کارشناسی  زبان انگليسي   
 دستورزبان  2.0 پایه  کارشناسی  زبان انگليسي   
 بيان شفاهي داستان  2.0 پایه  کارشناسی  زبان انگليسي   
 نظريات فراگيري زبان  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان انگليسي   
 زبانشناسي مقابله اي و تجزيه و تحليل خطاهاي زباني  3.0 تخصصی  کارشناسی  زبان انگليسي   
 روش تدريس زبان انگليسي 3  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان انگليسي   
 روش تدريس زبان انگليسي 4  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان انگليسي   
 بررسي وتحليل محتوايي كتابهاي انگليسي دوره راهنمائي و روش تدريس  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان انگليسي   
 آزمون سازي 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان انگليسي   
 آزمون سازي 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان انگليسي   
 تدريس عملي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان انگليسي   
 روش تحقيق در مسائل زبان آموزي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان انگليسي   
 كاربرد نرم افزارهاي رايانه اي در آموزش  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان انگليسي   
 طراحي و مطالعه مسائل يادگيري و آموزش  3.0 تخصصی  کارشناسی  زبان انگليسي   
 فيزيك پزشكي  2.0 پایه  کارشناسی  دامپزشكي   
 بيوشيمي 2  4.0 پایه  کارشناسی  دامپزشكي   
 آمار حياتي  1.0 پایه  کارشناسی  دامپزشكي   
 بافت شناسي  2.0 پایه  کارشناسی  دامپزشكي   
 پرورش و نگهداري حيوانات آزمايشگاهي  2.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 تجزيه خوراك دام و طيور  1.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 باكتري شناسي عمومي  3.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   


  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28  29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40