دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور


فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 ويروس شناسي  1.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 زبان خارجه 3  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 مسائل اقتصادي كشورهاي جهان سوم  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 جمعيت شناسي عمومي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 مدیریت مالی 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 باكتري شناسي اختصاصي  2.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 انگل شناسي (1) تك ياخته و بندپائيان  3.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 انگل شناسي (2) كرمها  3.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 قارچ شناسي  1.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 ايمني و سرم شناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 آسيب شناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 سم شناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 زبان تخصصي  2.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 اصول تكنيكهاي تهيه نمونه هاي تشريحي  1.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 اصول تكنيكهاي اختصاصي ميكروبيولوژي  2.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 اصول تكنيكهاي اختصاصي انگل شناسي  1.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 اصول كار با ميكروسكوپ الكتروني  2.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 كلينيكال پاتولوژي  4.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 پروژه تحقيقاتي  2.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 مديريت آزمايشگاه  1.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 آناتومي و بافت شناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 بيوشيمي و سم شناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 ميكروبيولوژي  4.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 انگل شناسي و قارچ شناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 كلينيكال پاتولوژي  2.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 تجزيه خوراك دام  2.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 آسيب شناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 زبان خارجي جبراني  2.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  مهندسي معماري   
 رياضي جبراني  2.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  مهندسي معماري   
 تمرين هاي معماري جبراني  2.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  مهندسي معماري   
 طراحي با دست آزاد جبراني  2.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  مهندسي معماري   
 پرسپكتيو (هندسه 2) جبراني  2.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  مهندسي معماري   
 كاربرد كامپيوتر  2.0 پایه  کارشناسی  مهندسي معماري   
 رياضي عمومي 2  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي معماري   
 كاربرد نرم افزارهاي ترسيمي  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي معماري   
 انسان طبيعت معماري  2.0 پایه  کارشناسی  مهندسي معماري   
 تحليل سازه ها  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 معماري جهان اسلام  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 فرآيند و روشهاي معماري  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 تحليل فضاهاي شهري  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 بارگذاري  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 جامعه شناسي معماري  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 شناخت و طراحي معماري روستا  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 مباني نظري معماري  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 آشنايي با معماري معاصر  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 عناصر و جزئيات ساختماني (2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 سازه هاي فلزي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 سازه هاي بتوني  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 مديريت و تشكيلات كارگاهي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 روشهاي طراحي و توليد صنعتي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 آشنايي با معماري اسلامي (2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 تنطيم شرايط محيطي (2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 تاسيسات مكانيكي و الكتريكي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 زبان تخصصي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 طراحي معماري (2)  4.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 طراحي معماري (3)  4.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 طراحي معماري (4)  4.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 طراحي معماري (5)  4.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 آشنايي با مرمت ابنيه  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 كار آموزي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 تاريخ اسلام  2.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 متون اسلامي  2.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 زبان خارجي  3.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 تربيت بدني 2  1.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 رياضيات عمومي (3)  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 معادلات ديفرانسيل  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 فيزيک پايه و آزمايشگاه  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 تاريخ و فلسفه رياضي  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 آمار و احتمال (2)  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 تحليل محتواي کتاب هاي درسي رياضي راهنمايي و روش تدريس آن ها  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 آناليز رياضي (1)  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 آناليز عددي  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 مباني هندسه  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 رياضيات گسسته  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 زبان تخصصي  2.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 سمينار رياضي  2.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 کاربرد نرم افزارهاي رايانه ايِ در آموزش رياضي  2.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 طراحي و مطالعه مسائل يادگيري و آموزش  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 جبر (2)  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 توابع مختلط  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   


  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29  30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40