دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور


فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 پروژه بامطالعه انفرادي  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 آناليز تركبيي  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 نظريه ماتريسهاوكاربردآن  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 رياضيات كاربسته  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 حساب تغييرات  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 معادلات انتگرال  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 هندسه جبري مقدماتي  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 نظريه اعداد  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 رياضي گسسته  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 جبر 3  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 هندسه هذلولوي  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 نظريه معادلات ديفرانسيل  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 آناليز عددي1  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 آموزش رياضي 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 آموزش رياضي 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 توپولوژي جبري مقدماتي  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 هندسه تصويري  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 هندسه سرتاسري  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 گروههاي متناهي  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 برنامه سازي پيشرفته  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 ساختمان و زبان ماشين  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 ساختمان داده ها  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 كاربرد كامپيوتر در سيتمهاي تجاري  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 طراحي وتجزيه وتحليل سيستمها  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 نظريه زبانها وماشينها  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 كامپايلرا  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 شبيه سازي كامپيوتر100 U  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 زبانهاي برنامه سازي  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 ذخيره وبازيابي اطلاعات  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 بانكهاي اطلاعاتي  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 فيزيك جديد  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 مكانيك تحليلي 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 مكانيك تحليلي 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 فيزيك هسته اي  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 آماررياضي 1  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 آماررياضي 2  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 فرايندهاي تصادفي 1  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 آشنائي بانظريه تصميم  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 سريهاي زماني 1  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 آشنائي بانظريه صف بندي  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 تحليل داده ها  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 طرح وتجزيه آزمايشهاي 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 طرح وتجزيه آزمايشهاي 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 روشهاي نمونه گيري 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 روشهاي نمونه گيري 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 تحقيق در عمليات 1  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 تحقيق درعمليات 2  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 آمار رياضي 1  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 نظريه صف ومدلهاي احتمالي  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 اصول شبيه سازي  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 اصول مديريت  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 اقتصاد مهندسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 كنترل پروژه  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 اصول حسابداري وهزينه يابي  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 برنامه ريزي و كنترل توليد موجوديها 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 كاربردكامپيوتردر سيستمها  2.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 آناليزعددي 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 فيزيك عمومي 2  3.0 پایه  کارشناسی  رياضي   
 جبرخطي 2  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 نجوم رياضي  3.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 آناليز عددي 2  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 رياضي 1  3.0 پایه  کارشناسی  زمين شناسي   
 رياضي 2  3.0 پایه  کارشناسی  زمين شناسي   
 زمين شناسي فيزيكي  4.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 فيزيك پايه 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 فيزيك پاپه 2  3.0 پایه  کارشناسی  زمين شناسي   
 زمين شناسي تاريخي  3.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 بلورشناسي نوري  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 كاني شناسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 رسوب شناسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 سنگ شناسي رسوبي  3.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 سنگ شناسي آذرين  3.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 سنگ شناسي دگرگوني  3.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 زمين ساخت  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 زمين شناسي اقتصادي  4.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 زمين شناسي نفت  3.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 پترولوژي  3.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 ژئوشيمي  3.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 فتوژئولوژي  3.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 نقشه برداري  3.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   


  
1   2   3  4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40