دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور


فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 آناليز رياضي (2)  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 قرائت و ترجمه و تجويد قرآن كريم  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 صرف 1  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 نحو 1  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 تمرين صرف و نحو 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 روش تحقيق و ماخذشناسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 فلسفه علم  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 صرف و نحو با تمرين 2  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 علوم بلاغي 1 معاني وبيان  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 تاريخ ادبيات معاصر  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 متون نظم و نثرمعاصر  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 مكالمه 1(عملي)  1.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 انشا 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 آزمايشگاه زبان 1  1.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 مقدمات تفسيرقرآن  3.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 فن ترجمه  3.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 علوم قرآني  3.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 ترجمه از عربي به فارسي و برعكس  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 تاريخ ادبيات از سقوط بغداد تاعصرحاضر  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 متون نظم و نثر از سقوط بغداد تاعصرحاضر  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 متون حديث و نهج البلاغه  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 علوم بلاغي 2 بديع  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 مكالمه 2  1.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 انشا 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 آزمايشگاه زبان 2  1.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 مباحث صرف و نحو 3  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 ادب سياسي در اسلام  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 مكالمه 3  1.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 انشا 3  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 آزمايشگاه زبان 3  1.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 قرائت متون تفسيري قرآن كريم  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 ادبيات متعهد  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 قرائت متون عرفاني  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 تاريخ ادبيات از آغاز تا سقوط بغداد  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 متون نظم ونثر از آغاز تا سقوط بغداد  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 زبان خارجه تخصصي 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 روزنامه ها و مجله هاي عربي  3.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 متون تاريخي و جغرافيايي  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 آشنائي با اوضاع معاصر كشورهاي اسلامي  3.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 نقد ادبي  3.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 زبان خارجه تخصصي 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 روش تدريس عربي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 تمرين صرف و نحو 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 صرف 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 نحو 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 نظريه اعداد  4.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 دستور زبان فارسي  2.0 پایه  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 زبان شناسي  3.0 پایه  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 شاهنامه 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 سي قصيده ناصر خسرو  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 خاقاني (قصايد)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 نظامي (منظومه ها)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 منطق الطير عطار  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 حافظ (2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 صائب (غزليات)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 سياست نامه و قابوسنامه  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 مرصاد العباد  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 صرف (2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 نحو (2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 تمرين و تجزيه ترکيب  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 قرآن و نهج البلاغه  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 زبان خارجي (تخصصي)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 عروض و قافيه  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 آشنايي با علوم قرآني و اسلامي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 معاني و بيان  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 مباني عرفان و تصوف  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 سبک شناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 نقد ادبي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 روش تدريس و بررسي کتب فارسي دوره راهنمايي (2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 روش تدريس و بررسي كتب فارسي دوره متوسطه  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 ادبيات جهاني  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 غزليات شمس  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 روزبهان و سهروردي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 عين القضات  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 انواع ادبي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 سنايي (حديقه)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 کشف الاسرار  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 فيزيک  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 مباني تربيت بدني (2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 تاريخ تربيت بدني  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   


  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  31   32   33   34   35   36   37   38   39   40