دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور


فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 تغذيه و ورزش  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 آسيب شناسي ورزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 رشد و تکامل حرکتي  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 فيزيولوژي ورزشي (2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 يادگيري حرکتي  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 مديريت سازمانهاي ورزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 مديريت و طرز اجراي مسابقات  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 متون خارجي تخصصي  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 حرکت شناسي ورزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 تربيت بدني و ورزش معلولين  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 مقدمات بيومکانيک ورزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 روانشناسي ورزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 روش تدريس تربيت بدني در مدارس متوسطه  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني (2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 ژيمناستيک (2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 واليبال (2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 بسکتبال (2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 هندبال (1)  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 بدمينتون (1)  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 فوتبال (1)  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 کشتي (2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 هندبال (2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 تنيس روي ميز (2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 بدمينتون (2)  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 علم تمرين  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 ورزش تخصصي، انفرادي و اجتماعي  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 حقوق ورزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 شطرنج  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 بازيهاي پرورشي و بومي - محلي  2.0 تخصصی  کارشناسی  تربيت بدني و علوم ورزشي   
 تمرين صرف و نحو 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 فقه اللغه  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 ادبيات تطبيقي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 نقد ادبي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 تاريخ ادبيات از دوره جاهلي تاپايان د  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 تاريخ ادبيات دوره عباسي اول  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 تاريخ ادبيات دوره عباسي دوم  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 تاريخ ادبيات از سقوط بغداد تادوره معاصر  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 تاريخ ادبيات دوره اندلس  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 تاريخ ادبيات دوره معاصر 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 تاريخ ادبيات دوره معاصر 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 متون نظم و نثر از دوره جاهلي تاپايان د  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 متون نظم و نثر دوره عباسي اول  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 متون نظم و نثر دوره عباسي دوم  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 متون نظم و نثر از سقوط بغداد تا دوره بعد  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 متون نظم و نثر دوره اندلس  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 متون نظم و نثر معاصر 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 متون نظم و نثر معاصر 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 آزمايشگاه زبان 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 مكالمه 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 آزمايشگاه زبان 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 مكالمه 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 آزمايشگاه زبان 3  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 مكالمه 3  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 ادب سياسي در اسلام  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 (ادب سياسي و ادب متعهد اهل بيت (ع  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 متون حديث  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 نهچ البلاغه (متون)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 روزنامه ها و مجلات عربي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 فن ترجمه  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 نامه نگاري و خلاصه نويسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 ترجمه از عربي بفارسي و برعكس  3.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 قرائت متون تفسيري قرآن كريم  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 روش تحقيق و مرجع شناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 عروض و قافيه  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 متون نظم و نثر عربي در ايران 1 ازآغاز  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 متون نظم و نثر عربي در ايران 2 ازآغاز  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 قرائت متون تفسيري قرآن كريم  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 تاريخ آموزش و پرورش در اسلام و ايران  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 فلسفه آموزش و پرورش  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 اصول و مباني آموزش و پرورش  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 آموزش و پرورش تطبيقي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 آموزش و پرورش ابتدائي وراهنمايي و متوسطه  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 اخلاق اسلامي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 روشها و فنون تدريس  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 روانشناسي عمومي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 روانشناسي تربيتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 روانشناسي رشد كودك 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 روانشناسي رشد نوجواني 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 جامعه شناسي عمومي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 جامعه شناسي آمورش و پرورش  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   


  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31  32   33   34   35   36   37   38   39   40