دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور


فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 اقتصاد آمورش و پرورش  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 مديريت عمومي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 مقدمات برنامه ريزي آموزشي و درسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 آمورش و پرورش كودكان استثنائي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 مقدمات مشاوره و راهنمائي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 مقدمات تكنولوژي آموزشي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 آشنائي با كتابخانه و اصول كتابداري  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 روشهاي آماري در علوم تربيتي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 سنجش و اندازه گيري در علوم تربيتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 مقدمات روش تحقيق در علوم تربيتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 بهداشت عمومي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 بهداشت مدارس  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 كليات فلسفه  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 كليات اقتصاد  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 انسانشناسي در اسلام  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 روانشناسي شخصيت  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 روانشناسي اجتماعي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 مسائل آموزش و پرورش ايران  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 اقتصاد آموزش و پرورش  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 اصول مديريت آموزشي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 روانشناسي اجتماعي در تعليم و تربيت  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 حقوق جزاي اختصاصي 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 حقوق جزاي اختصاصي 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 حقوق جزاي اختصاصي 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 حقوق جزاي اختصاصي 3  2.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 قواعد فقه 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 قواعد فقه 2  1.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 حقوق تطبيقي  2.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 ادله اثبات دعوي  2.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 حقوق كار  2.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 پزشكي قانوني  2.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 دادرسهاي اختصاصي كيفري  1.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 تاريخ حقوق  1.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 مالكيت معنوي  1.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 فلسفه حقوق  1.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 كارآموزي قضايي (عملي)  1.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 جامعه شناسي حقوق  1.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 رويه قضايي  1.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 حقوق و كامپيوتر  1.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 حقوق قضايي  1.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 حقوق ارتباطات  1.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 آمار  1.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 بزهكاري اطفال 1  1.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 بزهكاري اطفال 2  1.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 پليس علمي  1.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 آئين دادرسي مدني 3  2.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 كيفرشناسي  1.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 حقوق دريايي  1.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 حقوق هوائي  1.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 اصول روابط بين الملل  1.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 آيات الاحكام  1.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 حقوق ثبت  1.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 حقوق بيمه  1.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 حقوق بانكي  1.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 اصطلاحات حقوقي به زبان عربي  1.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 تامين اجتماعي  1.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 حقوق بشر در اسلام  1.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 احوال شخصيت در فقه عامه  1.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 داوري بين المللي  1.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 خواندن ودرک مفاهيم 1  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 خواندن و درك مفاهيم 2  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 خواندن و درك مفاهيم 3  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 دستور و نگارش 1  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 دستور و نگارش 2  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 نگارش پيشرفته  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 گفت و شنود 1  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 گفت و شنود 2  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 مكالمه موضوعي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 آواشناسي انگليسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 كليات زبانشناسي 1 (به زبان انگليسي)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 كليات زبانشناسي 2 (به زبان انگليسي)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 درآمدي بر ادبيات 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 درآمدي بر ادبيات 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 فنون يادگيري زبان  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 اصول و روش ترجمه  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 نمونه هاي نثر ساده (انگليسي)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 نمونه هاي شعر ساده (انگليسي)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 ترجمه متون ساده  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 كاربرد اصطلاحات و تغييرات زبان در ترجمه  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 اصول و روش تحقيق 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   


  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32  33   34   35   36   37   38   39   40