دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور


فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 اصول و روش تحقيق 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 بيان شفاهي داستان 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 بيان شفاهي داستان 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 نامه نگاري  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 روش تدريس زبان خارجي  4.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 آزمون سازي زبان  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 مقاله نويسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 بررسي آثار ترجمه شده اسلامي (1)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 خواندن متون مطبوعاتي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 ساخت زبان فارسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 آشنائي با ادبيات معاصر ايران  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 نگارش فارسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 واژه شناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 ترجمه پيشرفته 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 ترجمه پيشرفته 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 بررسي آثار ترجمه شده 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 ترجمه متون اقتصادي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 ترجمه متون علوم انساني (جامعه شناسي‏‏، تعليم و تربيت، روانشناس  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 ترجمه متون سياسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 ترجمه مكاتبات و اسناد 1 زبان دوم  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 ترجمه مكاتبات و اسناد 2 زبان دوم  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 ترجمه متون مطبوعاتي 1 زبان دوم  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 ترجمه متون مطبوعاتي 2 زبان دوم  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 ترجمه شفاهي 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 ترجمه شفاهي 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 ترجمه شفاهي 3  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 ترجمه نو ار و فيلم 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 ترجمه نو ار و فيلم 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 بررسي مقابله اي ساخت جمله 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 بررسي مقابله اي ساخت جمله 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 ترجمه انفرادي 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 ترجمه انفرادي 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 اصول و مباني نظري ترجمه  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 ترجمه متون ادبي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 پايان نامه  6.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 پايان نامه  8.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 پايان نامه 8واحدي  8.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 پروژه و پايان نامه  6.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 پيشنياز شيمي معدني پيشرفته  1.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 پيشنياز شيمي الي پيشرفته  1.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 پيشنياز شيمي فيزيك پيشرفته  1.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 پيشنياز شيمي معدني پيشرفته  1.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 پيشنياز شيمي تجزيه پيشرفته  1.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 پروژه  8.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 پروژه  8.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 پايان نامه 8 واحدي  8.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 پايان نامه 6 واحدي  6.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 پايان نامه 6 واحدي  6.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 مقدمات زبانشناسي  2.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 آمار و روش تحقيق علمي  2.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 تاريخچه زبانهاي ايراني  2.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 آوا شناسي عمومي  2.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 اصول دستورزبان  2.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 پايان نامه  8.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 پايان نامه 6 واحدي  6.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 پايان نامه 8 واحدي  8.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 پايان نامه 6 واحدي  6.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 پايان نامه 6 واحدي  6.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 پايان نامه 6 واحدي  6.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 پايان نامه  6.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 پايان نامه 6 واحدي  6.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 پروژه  8.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 رساله 25 واحدي دكتري  25.0 تخصصی  دکتری  شيمي   
 رساله 24 واحدي دکتري  24.0 تخصصی  دکتری  مهندسي مكانيك   
 اصول و فلسفه آموزش و پرورش  3.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 مباني برنامه ريزي درسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 سازمان و مديريت در آموزش و پرورش  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 روش تحقيق با تاكيد بر علوم تربيتي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 روان شناسي تربيتي 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 اصول وفلسفه آموزش و پرورش  3.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 مباني برنامه ريزي درسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 سازمان و مديريت در آموزش و پرورش  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 روش تحقيق در علوم تربيتي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 طراحي نهايي (پروژه)  6.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 مصالح ساختماني  1.5 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 آز - مصالح ساختماني  0.5 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 ریز پردازنده  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 آزمایشگاه ریز پردازنده  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 آزمایشگاه معماری  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 مدار منطقی  3.0 تخصصی الزامی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   


  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33  34   35   36   37   38   39   40