دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور


فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 آزمایشگاه پایگاه داده ها  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 مهندسی نرم افزار یک  3.0 تخصصی الزامی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 مهندسی نرم افزار دو  3.0 تخصصی الزامی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 كارگاه عمومي  1.0 پایه  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 آمارواحتمالات مهندسي  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 مباني كامپيوتر و برنامه سازي  4.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 آزمايشگاه كامپيوتر  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 برنامه سازي پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 ساختمانهاي گسسته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 زبان ماشين و برنامه سازي سيستم  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 ساختمان داده ها  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 زبان تخصصي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 مدارهاي الكتريكي 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 آز - مدارهاي الكتريكي 1  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 مدارهاي منطقي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 آز - مدارهاي منطقي  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 رياضي مهندسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 طراحي الگوريتمها  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 معماري كامپيوتر  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 آز - معماري كامپيوتر  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 سيستمهاي عامل 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 نظريه زبانها و ماشينها  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه سازي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 ريز پردازنده 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 آز - ريز پردازنده 1  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 مدارهاي الكترونيكي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 آز - مدارهاي الكترونيكي  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 شبكه هاي كامپيوتري  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 شيوه ارائه مطالب علمي و فني  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 ذخيره و بازيابي اطلاعات  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 هوش مصنوعي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 اصول طراحي كمپايلر  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 مهندسي نرم افزار 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 اصول طراحي پايگاه داده ها  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 مهندسي نرم افزار 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 آز - سيستم عامل  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 آز - پايگاه داده ها  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 پروژه  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 كار آموزي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 روشهاي محاسبات عددي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 نظرية محاسبات  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 طراحي مدارهاي واسطه  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 آز - مدارهاي واسطه  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 مهندسي اينترنت  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 طراحي و پياده سازي سيستمهاي بيدرنگ  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 مدلسازي و ارزيابي سيستمهاي كامپيوتري  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 اصول طراحي واسط كاربر  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 برنامه نويسي توصيفي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 برنامه نويسي همروند  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 گرافيك كامپيوتري 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 محيط هاي چند رسانه اي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 سيستم هاي خبره  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 شبيه سازي كامپيوتري  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 گرافيك كامپيوتري 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 طراحي خودكارمدارهاي ديجيتال  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 ريز پردازنده 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 سيگنالها و سيستمها  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي کامپيوتر   
 تاريخ ادبيات ايران  2.0 پایه  کارشناسی  كتابداري و اطلاع رساني   
 خون شناسي _ هماتولوژي  1.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 كارآموزي  0.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 كارآموزي تابستان  0.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 پژوهش ادبي) ادامه پايان نامه 2 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  همه رشته ها  
 شناخت زمينه هاي مهندسي عمران  0.0 پایه  کارشناسی  مهندسي عمران   
 كارآموزي 1  0.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 انتخاب پايان نامه 4 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 ادامه پايان نامه 4 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  رياضي   
 انتخاب پايان نامه  0.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 ادامه پايان نامه  0.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 انتخاب پايان نامه 8واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 ادامه پايان 8 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 ادامه پروژه  0.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 انتخاب پروژه  0.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 انتخاب پايان نامه 8 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 ادامه پايان نامه 8 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 انتخاب پايان نامه 6 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 ادامه پايان نامه 6 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 انتخاب پايان نامه 4 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 ادامه پايان نامه 4 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 انتخاب پايان نامه 5 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 ادامه پايان نامه 5 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   


  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34  35   36   37   38   39   40