دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور


فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 انتخاب پايان نامه 6 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 ادامه انتخاب واحد 6 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 انتخاب پايان نامه 4 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 ادامه پايان نامه 4 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات انگليسي   
 انتخاب رساله 4 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 ادامه رساله 4 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  زبان و ادبيات عرب   
 انتخاب پايان نامه 4 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  زبانشناسي همگاني   
 ادامه پايان نامه 4 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  زبانشناسي همگاني   
 انتخاب پايان نامه6 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 ادامه پايان نامه6 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 انتخاب پايان نامه 8 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 ادامه پايان نامه 8 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 ارائه پروپوزال  0.0 عمومی  کارشناسی  مهندسي كشاورزي  زراعت واصلاح نبات
 انتخاب پايان نامه 6 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 ادامه پايان نامه 6 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 انتخاب پايان نامه 6 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 ادامه پايان نامه 6 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 انتخاب پايان نامه 6واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 ادامه پايان نامه 6واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 ادامه پايان نامه  0.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 انتخاب پايان نامه  0.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 انتخاب پايان نامه 6 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ادامه پايان نامه 6 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 امتحان جامع  0.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 انتخاب پروژه 8واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 ادامه پروژه8واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 انتخاب رساله 25 واحدي دوره دكتري  0.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 ادامه رساله 25 واحدي دروه دكتري  0.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 امتحان جامع  0.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 امتحان جامع  0.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 انتخاب رساله دکتري 24 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ادامه رساله دکتري 24 واحدي  0.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 فيزيك پايه 1  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي برق   
 فيزيك پايه 2  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي برق   
 محاسبات عددي  2.0 پایه  کارشناسی  مهندسي برق   
 فيزيك حرارت و آزمايشگاه  2.0 پایه  کارشناسی  مهندسي برق   
 رياضي عمومي 1  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي برق   
 رياضي عمومي 2  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي برق   
 شيمي عمومي  2.0 پایه  کارشناسی  مهندسي برق   
 فيزيك پايه 2  2.0 پایه  کارشناسی  مهندسي برق   
 فيزيك مدرن  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي برق   
 آمارحياتي  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي برق   
 كارگاه عمومي  1.0 پایه  کارشناسی  مهندسي برق   
 محوطه سازی  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي برق   
 آمار و احتمالات مهندسي  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي برق   
 برنامه سازي كامپيوتر  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي برق   
 خواص مواد  2.0 پایه  کارشناسی  مهندسي برق   
 كارگاه برق  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 زبان تخصصي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 نقشه كشي صنعتي  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 رياضي مهندسي (برق)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 مدارهاي الكتريكي 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 مدارهاي الكتريكي 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 اندازه گيري الكتريكي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 آز- اندازگيري و مدار 1  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 الكترومغناطيس  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 الكترونيك 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 آز - الكترونيك 1  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 الكترونيك 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 ماشينهاي الكتريكي 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 ماشينهاي الكتريكي 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 آز - ماشينهاي الكتريكي 1  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 مدارهای منطقی  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 آز - مدارهاي منطقي  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 تجزيه و تحليل سيستمها  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 سیستمهای کنترل خطی  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 آز - سيستهاي كنترل خطي  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 بررسي سيستمهاي قدرت 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 مخابرات 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 پروژه كارشناسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 كارآموزي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 آز - ماشين 2  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 الكترونيك صنعتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 ماشينهاي الكتريكي 3  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 بررسي سيستمهاي قدرت 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 ماشينهاي مخصوص  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 توليد و نيروگاه  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 عايقها و فشارقوي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 حفاظت و رله ها  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 ترموديناميك  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   


  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35  36   37   38   39   40