دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور


فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 آز - سيستمها ي قدرت  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 الكترونيك صنعتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 سيستمهاي انتقال 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 تاسيسات الكتريكي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 رسم فني برق  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 استاتيك و مقاومت مصالح  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 ديناميك  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 خواص مواد  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 اقتصاد مهندسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 كنترل پروژه  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 طرح پست هاي فشارقوي و پروژه  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 طرح خطوط هوايي انتقال انرژي و پروژه  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 آزمايشگاه فشارقوي  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 آز - حفاظت و رله ها  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 سيستم تلويزيون  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 آز - سيستم تلويزيون  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 آز - آنتن  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 بررسي طراحي سيستمها ي الكترونيكي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 سيستمهاي انتقال 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 آز - سيستمهاي انتقال 1  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 آز - سيستمهاي انتقال 2  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 اندازه گيري الكترونيكي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 سازمان كامپيوتر  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 كنترل كامپبوتري  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 شبكه هاي كامپبوتري  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 بررسي طراحي سيستم و شناخت  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 مقدمه اي بر مهندسي سيستم و شناخت  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 آز - سازمان كامپيوتر  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 تكنولوژي مواد برقي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 كارگاه الكتروتكنيك و سيم كشي بيمارستان  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 گزارش نويسي فني  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 فيزيك 3  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي برق   
 آمارحياتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 آزمايشگاه ماشينهاي مخصوص  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 اصول ميكروكامپيوترها  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 كنترل صنعتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 ابزار دقيق  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 سيستمهاي کنترل پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   
 جبر خطي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي برق   
 سيستمهاي كنترل ديجيتال و غير خطي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  مهندسي برق   
 مباني مهندسي برق  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 آز - مباني مهندسي برق  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 اقتصاد مهندسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 نقشه كشي صنعتي 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 نقشه كشي صنعتي 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 علم مواد  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 اقتصاد عمومي 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 اقتصاد عمومي 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 اصول حسابداري و هزينه يابي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 اصول مديريت و تئوري سازمان  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 ارزيابي كار و زمان  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 طرح ريزي واحدهاي صنعتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 برنامه ريزي و كنترل توليد موجوديها 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 كنترل پروژه  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 روشهاي توليد 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 روشهاي توليد 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 تئوري احتمالات و كاربرد آن  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 آمار مهندسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 كارگاه ماشين افزار 1  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 كارگاه ماشين افزار 2  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 كارگاه جوش  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 كارگاه ريخته گري ( ذوب و مدل سازي)  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 زبان تخصصي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 پروژه طراحي ايجاد صنايع  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 مهندسي فاكتورهاي انساني  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 برنامه ريزي توليد  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 برنامه ريزي و كنترل توليد موجوديها 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 كاربرد كامپيوتر در مهندسي صنايع  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 برنامه ريزي تعميرات و نگهداري  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 طرح ساختمان و تاسيسات صنعتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 مديريت مالي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 طرح سيستمهاي اطلاعاتي و كنترل مديريت  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 مونتاژ مكانيكي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 سيستمهاي پرداخت حقوق و دستمزد  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 ايمني وبهداشت صنعتي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 اندازه گيري دقيق  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 آز - ارزيابي كار و زمان  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 تئوري صف و مدلهاي احتمالي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 برنامه ريزي حمل و نقل  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 پروژه (الف)  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   


  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36  37   38   39   40