دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور


فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 اصول شبيه سازي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 تحليل سيستمها  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 مقاومت مصالح  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 استاتيك  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 تحقيق درعمليات 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 تحقيق درعمليات 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 كنترل كيفيت آماري  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 مديريت كيفيت  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 آناليزتصميم گيري  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 كارآموزي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 پروژه (ب)  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 پروژه (ج)  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 پروژه (‌د)  4.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي صنايع   
 آمار و احتمالات مهندسي  2.0 پایه  کارشناسی  مهندسي عمران   
 آمار و احتمالات مهندسي  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي عمران   
 شناخت زمينه هاي مهندسي عمران  0.0 پایه  کارشناسی  مهندسي عمران   
 متره وبرآورد پروژه  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 نقشه برداري 1و عمليات  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 استاتيك  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 ديناميك  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 مكانيك سيالات  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 رسم فني ونقشه كشي ساختمان  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 اصول ومباني معماري و شهرسازي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 طراحي معماري  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 تاسيسات مكانيكي و برقي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 تاسيسات مكانيكي و برقي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 زمين شناسي مهندسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 تكنولوژي بتن وآزمايشگاه  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 مكانيك خاك  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 آز- مكانيك خاك  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 هيدروليك  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 آز - هيدروليك  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 هيدورلوژي مهندسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 بناهاي آبي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 تحليل سازه ها 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 بارگذاري  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 سازه هاي فولادي 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 پروژه سازه هاي فولادي  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 سازه هاي بتن آرمه 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 پروژه سازه هاي بتن آرمه  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 نقشه برداري 2 و عمليات  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 پروژه راهسازي  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 روسازي راه  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 اصول مهندسي ترافيك  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 راهسازي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 كارآموزي 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 اصول مديريت ساخت  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 مصالح ساختماني وآز  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 ماشين آلات ساختماني  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 مقاومت مصالح 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 هيدروليك وآزمايشگاه  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 مهندسي آب وفاضلاب و پروژه  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 روشهاي اجرائي ساختمان  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 راهسازي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 روسازي راه  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 مهندسي ترابري  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 متره وبرآوردپروژه  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 راه آهن  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 آز- مقاومت مصالح  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 مهندسي سيستمها  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 اصول مهندسي زلزله  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 كاربرد كامپيوتر درمهندسي عمران  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 آز - روسازي راه  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 ترموديناميك عمومي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 آبهاي زيرزميني  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 مهندسي محيط زيست  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 اصول مهندسي تصفيه آب وفاضلاب  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 سازه هاي چوبي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 سازه هاي بنايي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 بهينه سازي سازه ها  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 ترميم ساختمانها  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 مهندسي پي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 مهندسي آب و فاضلاب  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 پروژه آب و فاضلاب  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 تكنولوژي بتن  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 اقتصاد مهندسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 اصول مهندسي پل  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 تحليل سازه ها 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 بارگذاري  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 سازه هاي بتن آرمه 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   


  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37  38   39   40