دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور


فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 سازه هاي فولادي 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 روشهاي اجرائي ساختمان  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 مقاومت مصالح 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 اصول مهندسي سد  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 آز - مكانيك سيالات 1  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 فتوگرامتري  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 آزمايشگاه بتن  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 اقتصاد مهندسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 تحليل قابليت اعتماد سازه ها  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 اجزا محدود مقدماتي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 فاضلاب صنعتي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 آلودگي هوا و روش هاي كنترل  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 هيدرولوژي آماري و پروژه  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 ماشين هاي آبي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 سدهاي كوتاه  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 اصول مهندسي فرودگاه  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 ترميم و نگهداري راه  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 مباني G IS و كاربرد آن در منابع آب  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 مكانيك خاك 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 اصول مهندسي ژئوتكنيك  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 سازه هاي مدفون  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 اصول مهندسي تونل  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 اصول مهندسي بندر  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 آز ژئو تكنيك  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 پروژه تخصصي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 زبان تخصصي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي عمران   
 فيزيك مكانيك  2.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 فيزيك حرارت و آزمايشگاه  2.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 رسم فني  2.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 فيزيك الكتريسته ومغناطيس  2.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 آز - فيزيك الكتريسته و مغناطيس  1.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 فيزيك موج و ارتعاش  2.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 فيزيك حرارت  2.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 زبان فني  2.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 آز- فيزيك حرارت  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 رياضيات مهندسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مباني مهندسي برق 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 آز- مباني مهندسي برق  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 نقشه كشي صنعتي 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 نقشه كشي صنعتي 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مباني مهندسي برق 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ترموديناميك 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ترموديناميك 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 آز- ترموديناميك  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مكانيك سيالات 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مكانيك سيالات 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 آز _ مكانيك سيالات  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 آز - مقاومت مصالح  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 انتقال حرارت 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 آز- انتقال حرارت  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ديناميك ماشين  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ارتعاشات مكانيكي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 آز- ديناميك و ارتعاشات  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 سيستمهاي اندازه گيري  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 توربوماشين  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 آز- ماشينهاي حراتي  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 نيروگاه حرارتي 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 حرارت مركزي و تهويه مطبوع 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 انتقال حرارت 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 فيزيك حرارت  2.0 پایه  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 كارآموزي 2  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي موتورهاي احتراق داخلي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ديناميك سيالات محاسباتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 آئروديناميك  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي مكانيزمها  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 ياتاقان و روغنكاري  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مقاومت مصالح 3  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 روشهاي طراحي مهندسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 پروژه تخصصي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 كارآموزي 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 كارگاه جوشكاري و ورقكاري  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 كارگاه ريخته گري و آهنگري  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي ماشينهاي ابزار و توليد  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 كارگاه ماشين ابزار و ابزارسازي  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 كارگاه اتومكانيك  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 كارآموزي 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مكانيك مواد مركب  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 سوخت و احتراق  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي مبدلهاي حرارتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 سيستمهاي انتقال آب  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   


  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38  39   40