دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور


فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 زمين شناسي صحرائي  4.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 متون علمي زمين شناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 آتشفشان شناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 زلزله شناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 زمين شناس ذغال سنگها  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 زمين شناسي دريائي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 زمين شناسي مواد انرژي زا  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 ديرينه شناسي گياهي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 زمين شناسي هسته اي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 ژئو مورفولوژي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 خاك شناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 محيطهاي رسوبي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 ميكروفاسيس  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 ژئوشيمي مواد آلي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 كاني شناسي  4.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 ديرينه شناسي1(ماكروفسيل)  3.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 ديرينه شناسي 2- ميكروفسيل  3.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 چينه شناسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 زمين شناسي ساختماني  4.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 زمين شناسي ايران  3.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 عمليات زمين شناسي ايران  1.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 زمين شناسي مهندسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 تهيه نقشه هاي زمين شناسي معدن  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 سنجش از راه دور  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 ترموديناميك  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 زمين شناسي زيرزميني  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 زمين شناسي محيط زيست  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 ژئوشيمي آلي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 آبهاي زيرزميني  3.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 آمار و احتمال  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 بلورشناسي هندسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 مكانيك خاك  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 كامپيوتر  2.0 پایه  کارشناسی  زمين شناسي   
 سايزموتكتونيك  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 مكانيك سنگ  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 آب شناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 ژئو فيزيك  3.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 تخمين و ارزيابي ذخاير معدني  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 مينرالوگرافي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 ئيدروژ ئوشيمي وكيفيت منابع آب  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 ژئوفيزيك كاربردي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 زمين شناسي مهندسي كاربردي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 مكانيك خاك  3.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 زمين شناسي فيزيكي (نظري)  3.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 زمين شناسي فيزيكي(عملي)  1.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 بلورشناسي هندسي(نظري)  1.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 بلورشناسي هندسي (عملي)  1.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 بلورشناسي نوري(نظري)  1.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 بلورشناسي نوري(عملي)  1.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 كاني شناسي(نظري)  3.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 كاني شناسي(عملي)  1.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 رسوب شناسي(نظري)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 رسوب شناسي(عملي)  1.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 سنگ شناسي رسوبي(نظري)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 سنگ شناسي رسوبي(عملي)  1.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 سنگ شناسي آذرين(نظري)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 سنگ شناسي آذرين(عملي)  1.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 سنگ شناسي دگرگوني(نظري)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 سنگ شناسي دگرگوني(عملي)  1.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 ديرينه شناسي 1 (ماكروفسيل ) نظري  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 ديرينه شناسي 1 (ماكروفسيل) عملي  1.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 ديرينه شناسي 2 (ميكروفسيل). (نظري)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 ديرينه شناسي 2 (ميكروفسيل) (عملي)  1.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 زمين شناسي ساختماني(نظري)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 زمين شناسي ساختماني (عملي)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 فتوژئولوژي(نظري)  1.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 فتوژئولوژي (عملي)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 نقشه برداري (نظرى)  1.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 نقشه برداري (عملي)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 زمين شناسي اقتصادي (نظري)  3.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 زمين شناسي اقتصادي (عملي)  1.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 مينرالوگرافي (نظري)  1.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 مينرالوگرافي (عملي)  1.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 ميكروفاسيس (نظري)  1.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 ميكروفاسيس (عملي)  1.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 تخمين و ارزيابي ذخاير معدني (نظري)  1.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 تخمين و ارزيابي ذخاير معدني (عملي)  1.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 ديرينه شناسي گياهي (نظري)  1.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 ديرينه شناسي گياهي (عملي)  1.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 فيزيك پايه 1  2.0 پایه  کارشناسی  زمين شناسي   


  
1   2   3   4  5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40