دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور


فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 فيزيك پايه 2  2.0 پایه  کارشناسی  زمين شناسي   
 مكانيك خاك  1.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 مكانيك خاك(عملي)  1.0 تخصصی  کارشناسی  زمين شناسي   
 شيمي عمومي 1  3.0 پایه  کارشناسی  شيمي   
 شيمي عمومي 2  3.0 پایه  کارشناسی  شيمي   
 آزمايشگاه شيمي عمومي 1  1.0 پایه  کارشناسی  شيمي   
 آزمايشگاه شيمي عمومي 2  1.0 پایه  کارشناسی  شيمي   
 شيمي آلي 1  4.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  شيمي   
 آزمايشگاه شيمي آلي 1  1.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  شيمي   
 زبان تخصصي شيمي  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي تجزيه 1  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  شيمي   
 آزمايشگاه شيمي تجزيه 1  1.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  شيمي   
 آزمايشگاه شيمي آلي 2  1.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  شيمي   
 آزمايشگاه شيمي تجزيه 2  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي تجزيه 2  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي تجزيه دستگاهي  4.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  شيمي   
 آزمايشگاه تجزيه دستگاهي  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  شيمي   
 آزمايشگاه شيمي فيزيك 1  1.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  شيمي   
 آزمايشگاه شيمي فيزيك 2  1.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي معدني 1  4.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي آلي 2  4.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  شيمي   
 آزمايشگاه شيمي معدني 1  1.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  شيمي   
 آزمايشگاه شيمي معدني 2  1.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي فيزيك 2  4.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي معدني 2  4.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  شيمي   
 كاربرد طيف سنجي در شيمي آلي  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  شيمي   
 جداسازي و شناسايي تركيبات آلي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  شيمي   
 كارگاه  1.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  شيمي   
 گرافيك و نقشه خواني  1.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي آلي 3  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 روش استفاده از متون علمي شيمي  1.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  شيمي   
 فلسفه علم  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  شيمي   
 تاريخ علم  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي و اجتماع  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي فيزيك 3  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  شيمي   
 انتقال حرارت 2  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  شيمي   
 روش تجزيه مقادير بسيار كم  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي صنعتي 2  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي تجزيه دستگاهي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي آلي 2  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي فيزيك 2  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي آلي 1  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي فيزيك 1  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي معدني 1  3.0 تخصصی اختیاری  کارشناسی  شيمي   
 طيف سنجي مولكولي  2.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 صنايع شيمي معدني  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
  اصول صنايع شيميايي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 فيزيك جديد  4.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 آزمايشگاه فيزيك جديد  1.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي آلي فلزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي فيزيك آلي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي كوانتمي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 بررسي متون شيمي دبيرستان  2.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 طيف سنجي مولكولي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي فيزيك معدني  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي معدني پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 سنتز و شناسايي كمپلكسهاي معدني  4.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 تجزيه نمونه هاي حقيقي معدني  2.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي تجزيه در محيطهاي غير مائي  2.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 كاربرد گروپ تئوري در شيمي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي آب  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 اصول بيوشيمي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 الكتروشيمي پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 سيمنتيك شيميايي پيشرفته  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 بيوشيمي صنعتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي سطح و حالت جامد  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي محيط زيست  2.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 كاربرد الكترونيك در شيمي  2.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 سنتز مواد آلي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 فتوشيمي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 مباني شيمي پليمر  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 U80 تمرين پژوهشي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 U80 سمينار موضوع روز  1.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي هسته اي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي تابش  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي داروئي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 آزمايشگاه سنتز آلي  2.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 اصول محاسبات شيمي صنعتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي صنعتي 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي صنعتي 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   


  
1   2   3   4   5  6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40