دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور


فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

اساتید دانشگاه

 دکتر مهدی پروینی
 
 

 دکتر محمد تجلی
 
 

 دکتر محمد نادر تطف الهی
 
 

 دکتر فرزاد توکل همدانی
 http://sun.semnan.ac.ir/~ftavakkol/
 

 دکتر مصطفی جباری
 
 .jabbari38@gmail.com

 دکتر مصطفی جزایری
 
 

 دکتر مجید جعفر تفرشی
 
 

 دکتر یاسر جعفریان
 
 yjafarianm@iust.ac.ir

 دکتر نصرت ا... جعفری سنبل آبادی
 
 

 دکتر سید محمد جعفری
 
 smjafari@profs.semnan.ac.ir

  عباس جوادیان
 
 

  عباس جواهری وایقان
 
 

 دکتر منصور جهانگیری
 
 

 دکتر عماد چنگیزی
 
 

 دکتر محمد علی حاج موسی
 
 


  
1   2   3  4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16