دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور


فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 آزمايشگاه شيمي صنعتي  2.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 اصول تصفيه آب و پسابهاي صنعتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 خوردگي فلزات  2.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 بررسي واكنشهاي شيميايي در صنعت  2.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 كارآموزي تابستاني و گزارش نويسي و  2.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 الكتروشيمي صنعتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 تجزيه نمونه هاي حقيقي معدني  2.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 اصول بيوشيمي  4.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي و تكنولوژي گداز و استخراج فلزات  2.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي سطح و حالت جامد  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 كاربرد الكترونيك در شيمي  2.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي و تكنولوژي مواد غذايي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي و تكنولوژي پليمر  2.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 خواص و كاربرد پليمرهاي طبيعي  2.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي و تكنولوژي نفت  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي مواد (سيمان ، شيشه...)  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي و تكنولوژي رنگ  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 الكتروشيمي صنعتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 شيمي و تكنولوژي چرم  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 جداسازي وشناسائي موادآلي  1.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 اقتصاد صنعتي  2.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 مباحث نوين در شيمي آلي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 جداسازي و شناسايي تركيبات آلي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 تمرين پژوهش  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 آزمايشگاه جداسازي وشناسائي مواد آلي  2.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 تجزيه نمونه هاي حقيقي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 نظريه گروه در شيمي  3.0 تخصصی  کارشناسی  شيمي   
 فيزيك پايه 1  4.0 پایه  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك پايه 2  4.0 پایه  کارشناسی  فيزيك   
 آزمايشگاه فيزيك پايه 1  1.0 پایه  کارشناسی  فيزيك   
 آزمايشگاه فيزيك پايه 2  1.0 پایه  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك پايه 3  4.0 پایه  کارشناسی  فيزيك   
 آزمايشگاه فيزيك پايه 3  1.0 پایه  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك جديد1  4.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 آزمايشگاه فيزيک جديد  2.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 مكانيك تحليلي 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 مكانيك تحليلي 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 ترموديناميك ومكانيك آماري  4.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 رياضي فيزيك 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 رياضي فيزيك 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 الكترومغناطيس1  4.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 الكترومغناطيس 2  4.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 مكانيك كوانتمي 1  4.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 مكانيك كوانتمي 2  4.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 اپتيك  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 آزمايشگاه اپتيك  2.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 الكترونيك 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 آزمايشگاه الكترونيك 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك حالت جامد1  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك هسته اي 1و آزمايشگاه  4.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 ذرات بنيادي مقدماتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك پلاسما  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 اختر فيزيك  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 مكانيك سيالات  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 ليزر  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 مكانيك آماري  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 كاربردكامپيوتردرفيزيك  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 آزمايشگاه پيشرفته فيزيك 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 زبان تخصصي  2.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 نسبيت  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 نظريه گروهها  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 هواشناسي عمومي  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 هواشناسي ديناميكي 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 كارگاه  1.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 پروژه كارگاهي فيزيك  2.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 پروژه  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك زمين _ ژئوفيزيك  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك حالت جامد2  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  فيزيك   
 آزمايشگاه فيزيك حالت جامد2  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك لايه هاي نازك  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك قطعات نيمه رسانا1  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك قطعات نيمه رسانا2  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  فيزيك   
 ابررسانائي وكاربردآن  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  فيزيك   
 بلورشناسي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  فيزيك   
 الكترونيك 2  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  فيزيك   
 آزمايشگاه الكترونيك 2  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  فيزيك   
 رشدبلورو تكنولوژي نيمه رساناها  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك هسته اي 2  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  فيزيك   
 آزمايشگاه فيزيك هسته اي 2  1.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك راكتور1  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  فيزيك   


  
1   2   3   4   5   6  7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40