دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور


فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 فيزيك راكتور2  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  فيزيك   
 آشكارسازهاو سيستمهاي اندازه گيري  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  فيزيك   
 شتابدهنده هاي ذرات  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  فيزيك   
 راديوايزوتوپ وكاربردآن  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  فيزيك   
 آزمايشگاه راديوايزوتوپ  1.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  فيزيك   
 شيمي هسته اي  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  فيزيك   
 حفاظت دربرابرتوها  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  فيزيك   
 اپتيك كاربردي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  فيزيك   
 اسپكتروسكپي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  فيزيك   
 روشهاي تجربي درفيزيك اتمي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  فيزيك   
 كاربردهاي ليزر  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  فيزيك   
 آزمايشگاه ليزر  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  فيزيك   
 تكنيك خلا  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  فيزيك   
 هواشناسي سينوپتيكي 1  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  فيزيك   
 هواشناسي سينوپتيكي 2  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  فيزيك   
 آزمايشگاه هواشناسي سينوپتيكي 1  1.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  فيزيك   
 آزمايشگاه هواشناسي سينوپتيكي 2  1.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  فيزيك   
 هواشناسي ديناميكي 2  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  فيزيك   
 هواشناسي فيزيكي 1  2.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  فيزيك   
 آمار در هواشناسي  3.0 تخصصی گرایشی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك جديد2  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 اكوستيك  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك نجومي مقدماتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك فضا  2.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 تاريخ علم فيزيك  2.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 فلسفه علم  2.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 مباني فلسفي مكانيك كوانتومي  2.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 امواج  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 محيطهاي الكترومغناطيس  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 رياضي فيزيك 3  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 نقد وبررسي كتب فيزيك دبيرستاني  2.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك محيط زيست  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 آزمايشگاه پيشرفته فيزيك 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 هواشناسي ماهواره اي  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 اقليم شناسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 پيش بيني عددي وضع هوا  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 هواشناسي هوانوردي  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك جو  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 زلزله شناسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 آلودگي هوا  2.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 آزمايشگاه فيزيك جديد  1.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 آزمايشگاه الكترونيك 1  1.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 حرارت و ترموديناميك  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 اپتيك مدرن 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 آزمايشگاه اپتيك  1.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 مكانيك آماري  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك هسته اي 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك حالت جامد 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك حالت جامد 2  4.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 آزمايشگاه الكترونيك 2  1.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 فيزيك كوانتمي  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 اپتيك مدرن 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 الكترومغناطيس1  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 الكترومغناطيس 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 مكانيك كوانتومي (1)  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 مكانيك كوانتمي 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 هواشناسي عمومي  4.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 ابررساني و كاربرآن  3.0 تخصصی  کارشناسی  فيزيك   
 منطق پيشنياز  2.0 جبرانی(پیشنیاز)  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 متون نظم 1 قسمت 1و 2 رودكي - فرخي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 متون نظم 2 قسمت 3 قصيده ناصرخسرو  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 متون نظم 3 قسمت 1 خاقاني  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 متون نظم 3 قسمت 2 مسعودسعد  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 متون نظم3 قسمت 3 نظامي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
  متون نظم 4 قسمت 1 مثنوي 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
  متون نظم 4 قسمت 2 مثنوي 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
  متون نظم 4 قسمت 3 منطق الطير  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 متون نظم 4 قسمت 4 حديقه سنائي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 متون نظم 5 قسمت 1 و 2 بوستان - غزل  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 متون نظم 5 قسمت 3 حافظ 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 متون نظم 5 قسمت 4 حافظ 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 متون نظم 5 قسمت 5 صائب  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 متون نثر 1 قسمت 1 بلعمي و سفرنامه  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 متون نثر 1 قسمت 2 تاريخ بيهقي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 سياستنامه و قابوسنامه متون نثر2 قسمت 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
  متون نثر2 قسمت 2 كشف الاسرار  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 متون نثر3 قسمت 1 و 2 كليله 1و2  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 متون نثر3 قسمت 3 گلستان  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 متون نثر4 قسمت 1 اخلاق ناصري  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 متون نثر 4 مرصادالعباد  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   


  
1   2   3   4   5   6   7  8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40