دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور


فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

اساتید دانشگاه

 مهندس رمضانعلی حاجی قربانی
 
 

 دکتر فریدون حبیبیان دهکردی
 
 

 دکتر عبدالحسین حداد
 
 ahadad@semnan.ac.ir

 دکتر حمیدرضا حسن زاده توکلی
 
 

 دکتر عبدا... حسن زاده میر علی
 
 hasanzadeh.mirali@profs.semnan.ac.ir

 دکتر امیر حسنی
 
 

  خسرو حسینی
 
 

  خسرو حسینی
 
 

 دکتر فاطمه حسینی
 
 fahosseini1980@yahoo.com

 دکتر روح الله حق شناس
 
 rhm@profs.semnan.ac.ir

  علی حقیقی اصل
 
 

 دکتر عظیم حمزئیان
 
 ahamzeian@semnan.ac.ir

 دکتر علی نقی خرمیان
 http://www.ipm.ac.ir/personalinfo.jsp?PeopleCode=IP0200003
 khorramiana@gmail.com

 دکتر معصومه خسروی
 سمنان، مهدیشهر(دربند)، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان
 m.kh@inbox.com

 دکتر محمود خورسندی
 
 mahmoodkhorsandi@profs.semnan.ac.ir


  
1   2   3   4  5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16