دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور


فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 قرائت متون عربي قسمت 1 آيات قرآن  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 قرائت متون عربي قسمت 2 نثر قديم و جديد  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 قرائت متون عربي قسمت 3 نهچ البلاغه  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 قرائت متون عربي قسمت 5 تاريخ ادبيات  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 قواعد عربي قسمت 1 صرف 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 قواعد عربي قسمت 2 صرف 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 قواعد عربي قسمت 3 نحو 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 قواعد عربي قسمت 4 نحو 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 قواعد عربي قسمت 5 تمرين و تجزيه و  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 زبان خارجه قسمت 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 زبان خارجه قسمت 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 عروض و قافيه  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 آشنائي با علوم قرآن  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 آشنائي با علوم اسلامي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 دستورزبان فارسي 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 دستورزبان فارسي 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 عربي پيش دانشگاهي نحو  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 بديع  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 مرجع شناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 آئين نگارش و ويرايش 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 آئين نگارش 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 متون نثر3 قسمت 2 چهارمقاله  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 دستورزبان 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 نثر 3 قسمت 1 كليله و دمنه  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 عربي پيش دانشگاهي صرف  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 معاني و بيان  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 مباني عرفان و تصوف  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 تاريخ ادبيات 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 تاريخ ادبيات 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 تاريخ ادبيات 3  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 سبك شناسي (نظم و نثر)  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 كليات فلسفه اسلامي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 انقلاب اسلامي و زمينه هاي ادبي آن  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 نقد ادبي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 نثر 5 قسمت 1 روز بهان و سهروردي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 نثر 5 قسمت 2 عين القضات  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 ادبيات معاصر نظم و نثر  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 متون نظم 2 قسمت 3 قصيده ناصرخسرو و مسعود  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 قرائت متون عربي قسمت 4 تاريخ ادبيات  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 قرائت متون عربي قسمت 2 نهج البلاغه  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 قرائت متون عربي قسمت 3 شعر و نثر قديم  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 تاريخ زبان فارسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 متون نظم 1 قسمت 1 رودكي و منوچهري  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 متون نظم 1 قسمت 2 فرخي و كسائي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 متون نظم 2 قسمت 1 رستم و سهراب  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 متون نظم 2 قسمت 2 رستم و اسفنديار  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 متون نظم 2 قسمت 3 سي قصيده از ناصرخسرو  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 متون نظم 3 قسمت 2 مسعود سعد  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 متون نظم 3 قسمت 3 نظامي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 متون نظم 5 قسمت 1 بوستان سعدي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 متون نظم 5 قسمت 2 غزليات و قصايدسعدي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 متون نثر 3 قسمت 1 كليله و دمنه 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 متون نظم3 قسمت2 كليله و دمنه 2+چهارمقاله  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 ادبيات معاصر 1 نظم  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 ادبيات معاصر 2 نثر  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 متون تفسيري فارسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 معاني و بيان 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 معاني و بيان 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 تاثير قرآن و حديث در ادب فارسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 سبك شناسي 1 نظم  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 سبك شناسي 2 نثر  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 انواع ادبي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 غزليات شمس  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 روش تحقيق و مرجع شناسي 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 مقدمات زبانشناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 قرائت متون عربي قسمت 3 شعر و نثر  2.0 تخصصی  کارشناسی  زبان وادبيات فارسي   
 كليات علم اقتصاد  4.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 زبان خارجه 3  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اصول سازمان و مديريت  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 حقوق تجارت  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 مباني جامعه شناسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 رياضيات 1  4.0 پایه  کارشناسی  اقتصاد   
 رياضيات 2  4.0 پایه  کارشناسی  اقتصاد   
 آمار 1  4.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 آمار 2  4.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 روش تحقيق  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اصول حسابداري 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اصول حسابداري 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 جغرافياي اقتصادي ايران  2.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد خرد 1  4.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   


  
1   2   3   4   5   6   7   8  9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40