دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور


فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 اقتصاد خرد 2  4.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد كلان 1  4.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصادكلان 2  4.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 پول و بانكداري  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 مباني فقهي اقتصاد اسلام  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصادبخش عمومي 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 نظام اقتصادي صدر اسلام  2.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 نظامهاي اقتصادي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 تجارت بين الملل  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 ماليه بين الملل  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد توسعه  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد ايران  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 كليات اقتصاد (پيش دانشگاهي)  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 رياضيات 1  3.0 پایه  کارشناسی  اقتصاد   
 رياضيات 2  3.0 پایه  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصادكلان 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد خرد1  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 زبان خارجه 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 كليات اقتصاد پيش نياز دانشگاهي  4.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 كارورزي 1  1.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 كارورزي 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 كارورزي 3  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد مديريت  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 روشهاي مقداري در بازرگاني  4.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 مديريت توليد  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 حسابداري صنعتي 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اصول بازاريابي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 تحقيقات بازاريابي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 قوانين و مقررات مالياتي در ايران  2.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اصول حسابرسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 حسابداري صنعتي 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 روانشناسي عمومي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 مديريت صادرات و واردات  2.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 مديريت خريد سفارشات  2.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 پژوهش عملياتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 حقوق بيمه  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اصول مديريت ريسك  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 بيمه اتكائي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 بيمه هاي اشخاص  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 بيمه هاي اموال 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 بيمه هاي اموال 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 سازمانهاي اقتصادي و بازرگاني بين الملل  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 مديريت پرسنلي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 حقوق مدني  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 حقوق كار و روابط صنعتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 ساختار بازار و كاركرد آن  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 مديريت مالي 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 سازمان و مديريت صنعتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 جامعه شناسي ايران  2.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 جغرافياي حمل و نقل  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 برنامه ريزي حمل ونقل  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 بيمه حمل و نقل  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 حقوق حمل و نقل  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد حمل و نقل 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 عمليات بانكي داخلي  2.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 عمليات بانكي خارجي  2.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 سياستهاي پولي و مالي  4.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 سازمانهاي پولي و مالي بين المللي  2.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 تجزيه و تحليل صورتهاي مالي  2.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 تامين منابع مالي و بورس اوراق بهادار  2.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 بانكداري تطبيقي  2.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 توسعه و سياست كشاورزي  2.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 بازاريابي محصولات كشاورزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 مديريت مزرعه  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 جامعه شناسي روستائي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 توسعه اقتصادي روستا  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اصول آبياري  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اصول زراعت  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اصول دامپروري  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 حسابداري صنعتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 بيمه محصولات كشاورزي  2.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 بازاررساني محصولات كشاورزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 مديريت صادرات و واردات  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 مديريت خريد و سفارشات  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 روشهاي مقداري در بازرگاني  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 حسابداري ملي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد كشاورزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 سمينار اقتصادي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد بخش عمومي 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد رياضي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   


  
1   2   3   4   5   6   7   8   9  10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40