دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور


فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 عرفان عملي اسلام  2.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 نقشه کشی صنعتی 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 علم مواد  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 آز علم مواد  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 استاتیک  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 دینامیک  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مقاومت مصالح 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحی اجزا 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 مقاومت مصالح 2  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 كارگاه ريخته گري و آهنگري  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 كارگاه جوشكاري و ورقكاري  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 زبان تخصصي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 طراحي اجزاء 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي مكانيك   
 اصول پرورش طيور  2.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 اصول پرورش گاو  2.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 اصول پرورش گوسفند  2.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 اصول تغذيه دام و طيور  2.0 تخصصی الزامی  کارشناسی  دامپزشكي   
 اصول كالبدگشائي و نمونه برداري  2.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 اصول جراحي و جراحيهاي مقدماتي  2.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 انگل شناسي و بيماريهاي انگلي دام  4.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 بهداشت و بازرسي گوشت  2.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 بهداشت مواد غذائي با منشا دامي  2.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 بيماريهاي دروني دام  2.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 بيماريهاي طيور  1.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 اصول معاينه دام و تزريقات  2.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 بيماريهاي مشترك انسان و دام  1.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 بيوشيمي  2.0 پایه  کارشناسی  دامپزشكي   
 داروشناسي- فارماكولوژي  1.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 درمانگاه جراحي 1  1.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 درمانگاه دروني 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 درمانگاه طيور 1  1.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 درمانگاه طيور 2  1.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 درمانگاه مامائي 1  1.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 درمانگاه مامائي 2  1.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 روش تهيه مقاطع ميكروسكوپي و رنگ آميز  1.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 عمليات كالبدگشائي 1  1.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 عمليات كشتارگاهي 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 عمليات كشتارگاهي 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 فارماكولوژي كاربردي  1.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 فيزيولوژي دامپزشكي  2.0 پایه  کارشناسی  دامپزشكي   
 كارآموزي در روستا  4.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 كالبدشناسي دام  3.0 پایه  کارشناسی  دامپزشكي   
 مامائي دامپزشكي  1.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 مرغداري  2.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 ميكروبشناسي و بيماريهاي ميكروبي  3.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 ويروس شناسي و بيماريهاي ويروسي دام  1.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 همه گيرشناسي - اصول اپيدميولوژي  1.0 تخصصی  کارشناسی  دامپزشكي   
 ترسيم فني 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 هندسه 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 ساخت و ارائه 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 ساخت و ارائه 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 ساخت و ارائه 3  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 شناخت مواد و مصالح  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 عناصر و جزئيات ساختماني 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 عناصر و جرئيات ساختماني 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 ايستايي 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 ايستايي 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 تنظيم شرايط محيطي 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 تنظيم شرايط محيطي 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 آشنايي بامعماري جهان  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 تمرينهاي معماري  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 ترسيم فني 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 هندسه 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 آشنائي با طراحي معماري  4.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 نقشه برداري  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 تعمير و نگهداري ساختماني 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 مديريت و تشكيلات كارگاهي  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 متره و برآورد  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 رياضيات معماري  2.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 طراحي فني ساختمان  4.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 كارآموزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 رياضيات  3.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي معماري   
 رياضي عمومي  3.0 پایه  کارشناسی  مهندسي برق   
 فيزيك عمومي  2.0 پایه  کارشناسی  مهندسي برق   
 فيزيك الكتريسته ومغناطيس  2.0 پایه  کارشناسی  مهندسي برق   
 مواد شناسي برق  2.0 پایه  کارشناسی  مهندسي برق   
 ايمني وبهداشت صنعتي  1.0 پایه  کارشناسی  مهندسي برق   
 مباني كامپيوتر  2.0 پایه  کارشناسی  مهندسي برق   
 نقشه كشي عمومي  2.0 پایه  کارشناسی  مهندسي برق   
 كارگاه مكانيك عمومي  1.0 تخصصی  کارشناسی  مهندسي برق   


  
1  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40