دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور


فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 اقتصاد سنجي  4.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 تاريخ عقايد اقتصادي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 ارزيابي طرحهاي اقتصادي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 برنامه ريزي اقتصادي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد منابع  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد نفت و نيرو  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 آشنايي با برنامه نويسي و بسته هاي كامپيوتvv  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 بودجه  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد شهري  2.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد منطقه اي  2.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 حسابداري شركتها  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد كار و نيروي انساني  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد رفاه  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد تعاون  2.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد كشورهاي با برنامه ريزي متمركز  2.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 مسائل اقتصادي كشورهاي جهان سوم  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 حسابداري ملي  2.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 احتمال و استنباط آماري  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 رياضيات 3  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 مديريت مالي 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد صنعتي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد حمل و نقل 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اصول بيمه  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 بانكداري اسلامي  2.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 جمعيت شناسي عمومي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 اقتصاد سنجي كاربردي  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 موضوعات انتخابي در اقتصاد 1  1.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 موضوعات انتخابي در اقتصاد 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 موضوعات انتخابي در اقتصاد 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 موضوعات انتخابي در اقتصاد 2  1.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 موضوعات انتخابي در اقتصاد 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 موضوعات انتخابي در اقتصاد 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 موضوعات انتخابي در اقتصاد 3  1.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 موضوعات انتخابي در اقتصاد 3  2.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 آشنائي با برنامه نويسي و بسته بندي  2.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 زبان خارجة 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 موضوعات انتخابي در اقتصاد 3  3.0 تخصصی  کارشناسی  اقتصاد   
 حقوق بين الملل عمومي 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 حقوق بين الملل عمومي 2  2.0 پایه  کارشناسی  حقوق   
 حقوق سازمانهاي بين المللي  2.0 پایه  کارشناسی  حقوق   
 حقوق بين الملل خصوصي 1  2.0 پایه  کارشناسی  حقوق   
 حقوق بين الملل خصوصي 2  2.0 پایه  کارشناسی  حقوق   
 مقدمه علم حقوق  2.0 پایه  کارشناسی  حقوق   
 حقوق جزاي عمومي 1  3.0 پایه  کارشناسی  حقوق   
 حقوق اساسي 1  2.0 پایه  کارشناسی  حقوق   
 حقوق مدني 1 اشخاص و حمايت از محجوري  1.0 پایه  کارشناسی  حقوق   
 مباني علم اقتصاد  2.0 پایه  کارشناسی  حقوق   
 عربي  1.0 پایه  کارشناسی  حقوق   
 ماليه عمومي  2.0 پایه  کارشناسی  حقوق   
 مباني جامعه شناسي  2.0 پایه  کارشناسی  حقوق   
 حقوق اساسي 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 حقوق جزاي عمومي 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 حقوق جزاي عمومي 3  2.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 حقوق اداري 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 حقوق اداري 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 اصول فقه 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 اصول فقه 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 متون فقه 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 متون فقه 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 متون فقه 3  2.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 متون فقه 4  2.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 حقوق مدني 2 اموال و مالكيت  2.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 حقوق مدني 3 كليات قراردادها  3.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 حقوق مدني 4 الزامات خارج از قرارداد  2.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 حقوق مدني 5 خانواده  3.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 حقوق مدني 6 عقود معين قسمت (الف)  3.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 عربي پيش دانشگاهي نحو  2.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 حقوق مدني 7 عقود معين قسمت (ب)  3.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 حقوق مدني 8 شفعه و وصيت و ارث  3.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 آئين دادرسي مدني 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 آئين دادرسي مدني 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 متون حقوقي 1 به زبان خارجي  2.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 متون حقوقي 2 زبان خارجي تخصصي  2.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 آئين دادرسي كيفري 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 آئين دادرسي كيفري 2  1.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 كارتحقيقي 1  1.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 كارتحقيقي 2  1.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 جرم شناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  حقوق   
 مباني برنامه ريزي آموزشي متوسطه  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 روانشناسي كودكي و نوجواني  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   


  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40