دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور


فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 روانشناسي تربيتي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 سنجش و اندازه گيري  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
  اصول و فنون مشاوره و راهنمايي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 توليد و كاربرد مواد آموزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 مديريت آموزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 روشها و فنون تدريس - كليات  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 اصول و فلسفه آموزش و پرورش  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 تمرين دبيري1  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 تمرين دبيري 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 سازمان و قوانين آموزش و پرورش ايران  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 اصول برنامه ريزي آموزشي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 مديريت اسلامي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 مباني امور مالي و تنظيم بودجه درآموزش و پرورش  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 آشنائي با مديريت نهادها و سازمانها  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 متون زبان خارجه در مديريت و برنامه ريزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 اصول حسابداري  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 روشهاي ارزشيابي آموزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 روابط انساني در سازمانهاي آموزشي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 نظارت و راهنمائي تعليماتي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 راهنمائي شغلي و تحصيلي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 مسائل نوجوانان و جوانان  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 آموزش بزرگسالان  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 پروژه تحقيقاتي (سمينار)  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 كارورزي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 كارورزي 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 كاربرد مقدمات كامپيوتر در مديريت آموزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 برنامه ريزي آموزش ضمن خدمت  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 كارعملي مديريت در آموزشگاه  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 مديريت كارعملي در سازمانها  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 متون زبان خارجه در برنامه ريزي آموزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 متون زبان خارجه در مديريت آموزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 اصول برنامه ريزي درسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 روانشناسي عمومي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 تاريخ تمدن  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 مباني جامعه شناسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 تاريخ ادبيات ايران  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 تاريخ ادبيات جهان  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 مباني اجتماعي و رواني تعليم و تربيت  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 روانشناسي اجتماعي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 كليات منطق  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 تاريخ عمومي فلسفه  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 آشنائي با كتب تفسير قرآن  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 كتابخانه و كتابداري  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 مجموعه سازي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 آماده سازي و تنظيم مواد 1  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 آماده سازي و تنظيم مواد 2  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 مواد و خدمات كتابخانه براي كودكان و نوجوانان  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 مواد مرجع 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 مواد مرجع 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 مواد سمعي و بصري  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 مواد و خدمات كتابخانه براي نوسوادان  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 خدمات عمومي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 ماشين نويسي 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 ماشين نويسي 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 كارورزي 1 عملي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 كارورزي 2 عملي  4.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 سميناردربرنامه ريزي درسي و آموزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 مباني ارتباط انساني  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 اصول طراحي پيامهاي آموزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 اصول عكاسي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 توليد برنامه هاي تلويزيوني  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 انتخاب بهره برداري ارزيابي مواد  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 توليد مواد آموزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 آموزش با روش مبتني بر سيستم ها  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 توليد فيلمهاي آموزشي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 ارزيابي نظامهاي كوچك آموزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 كارورزيهاو اجراي پروژه هاي فردي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 جامعه شناسي ارتباطي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 اصول برنامه ريزي درسي و تحليل محتوا  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 برنامه ريزي درسي ابتدائي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 سمينار در تكنولوژي آموزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 برنامه ريزي درسي متوسطه  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 راديو تلويزيون آموزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 تئوريها و روشهاي كاربرددرسانه ها  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 آموزش برنامه اي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 اصول طراحي نظامهاي آموزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 برنامه ريزي درسي آموزش عالي وبزرگسالان  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 آشنائي با مراكز مواد آموزشي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 كارورزيها واجراي پروژه هاي گروهي  3.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 زبان تخصصي در تكنولوژي آموزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   


  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40