دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور


فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

سوابق دروس

پاییز سال 1389
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
انتقال حرارت پيشرفته (جابجايي)3.0محمد صادق ولی پور
آشنايي با معماري معاصر2.0کاوه سمیعی
آزمایشگاه پایگاه داده ها1.0سید حسین سیادتی
آزمايشگاه كامپيوتر1.0سید حسین سیادتی
ساختمان داده ها3.0سید حسین سیادتی
مهندسی نرم افزار یک3.0سید حسین سیادتی
مبانی کامپیوتر3.0سید حسین سیادتی
رياضيات مهندسي3.0محمد صادق ولی پور
مهندسي پي پيشرفته3.0عبدالحسین حداد
تحقيقات محلي درساختگاه2.0عبدالحسین حداد
رياضيات عالي مهندسي3.0عبدالحسین حداد
مهندسي پي2.0عبدالحسین حداد
شيمي معدني 14.0مهدی صالحی
شيمي معدني پيشرفته3.0مهدی صالحی
آزمايشگاه شيمي معدني 21.0مهدی صالحی
انتقال حرارت 22.0دکتر مهران رجبی زرگرآبادی
سوخت و احتراق پيشرفته3.0دکتر مهران رجبی زرگرآبادی
سوخت و احتراق2.0دکتر مهران رجبی زرگرآبادی
سمينار2.0دکتر مهران رجبی زرگرآبادی
سمينار2.0محمد صادق ولی پور
پايان نامه6.0محمد صادق ولی پور
سريهاي زماني 14.0امید کریمی
طرح وتجزيه آزمايشهاي 13.0امید کریمی
آماررياضي 14.0امید کریمی
نظريه احتمال4.0امید کریمی
برنامه سازی پیشرفته1.0سید حسین سیادتی
مكانيك سيالات3.0حسین غفارنژاد
مكانيك كوانتمي 24.0حسین غفارنژاد
اسپكتروسكپي3.0حسین غفارنژاد
مكانيك كوانتمي 24.0حسین غفارنژاد
سيستمهاي عامل 13.0مارال صالحی
شبکه های کامپیوتری3.0مارال صالحی

بهار سال 1389
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
علوم بلاغي 1 معاني وبيان4.0محمود خورسندی
علوم بلاغي 2 بديع4.0محمود خورسندی
روانشناسي عمومي (1)2.0ایمان ا... بیگدلی
طراحي مبدلهاي حرارتي3.0دکتر مهران رجبی زرگرآبادی
تاريخ ادبيات دوره معاصر2.0صادق عسكري
آز _ مكانيك سيالات1.0محمد صادق ولی پور
برنامه نويسي کامپيوتر3.0حسن عبدا... پور
صرف و نحو (1)3.0محمود خورسندی
تاريخ ادبيات از دوره جاهلي تا پايان اموي2.0محمود خورسندی
متون نظم و نثر دوره جاهلي تا پايان اموي2.0محمود خورسندی
رساله4.0محمود خورسندی
صرف و نحو (2)3.0محمود خورسندی
معاني و بيان و بديع3.0محمود خورسندی
تاريخ ادبيات از دوره عباسي تاسقوط بغداد2.0محمود خورسندی
متون نظم و نثر از دوره عباسي تا سقوط بغداد2.0محمود خورسندی
تاريخ ادبيات دوره معاصر2.0محمود خورسندی
انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن2.0سید محمد مهرنیا
مقاومت مصالح 21.0عبدالحسین فریدون
مواد مركب (كامپوزيتها)3.0عبدالحسین فریدون
مكانيك سيالات 13.0محمد صادق ولی پور
رياضيات مهندسي3.0محمد صادق ولی پور
قرائت متون عرفاني2.0محمود خورسندی

پاییز سال 1388
نام درس تعداد واحداستاد ارائه دهنده
گرانش (2)3.0حسین غفارنژاد
رياضي فيزيك 33.0حسین غفارنژاد
موضوعات ويژه ( گرايش فيزيك نجومي)3.0حسین غفارنژاد
اصول طراحي پايگاه داده ها3.0مارال صالحی
مباني كامپيوتر و برنامه سازي4.0مارال صالحی
كليات زبانشناسي 2 (به زبان انگليسي)2.0حسین رضویان  
1   2   3  4   5   6   7   8   9   10