دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور


فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

اساتید دانشگاه

 دکتر محمد رضایی
 
 

 دکتر پژمان رضائی
 
 p_rezaei@itrc.ac.ir

 دکتر حسین رضویان
 www.hrazavian.blogfa.com
 razavian@profs.semnan.ac.ir

 دکتر پروین رفیعی نیا
 
 

  سید محمد امید روشناس
 
 

 دکتر شمس الدین رویانیان
 
 s.royanian1974@gmail.com

 دکتر بهمن زارع نژاد
 
 

  عظیم ا... زارعی
 
 

 دکتر عظیم ا... زارعی
 
 

  سعید زال زاده
 
 szalzadeh@semnan.ac.ir

 مهندس مرتضی زنگیان
 
 

 دکتر سید حسن زوار موسوی نیاکی
 
 

  ناصر ساداتی
 
 

 دکتر نقی سعادت جوی عصر
 
 

 دکتر رحمان سعادت
 
 


  
1   2   3   4   5   6  7   8   9   10   11   12   13   14   15   16