دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبور


فارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

لیست دروس دانشگاه

نام درس تعداد واحد نوع درس مقطع تحصیلی رشته گرایش
 روانشناسي يادگيري  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 مقدمات مديريت آموزشي  2.0 تخصصی  کارشناسی  علوم تربيتي   
 معارف اسلامي 1  2.0 عمومی  کارشناسی  همه رشته ها  
 فقه 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 فقه 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 فقه 3  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 فقه 4  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 فقه مقارن 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 فقه مقارن 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 اصول فقه 1  4.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 اصول فقه 2  4.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 تاريخ اسلام 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 تاريخ اسلام 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 منطق 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 منطق 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 صرف و نحو كاربردي 1  4.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 صرف و نحو كاربردي 2  4.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 صرف و نحو كاربردي 3  4.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 صرف و نحو كاربردي 4  4.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 اعراب قرآن  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 ترجمه عربي بفارسي و فارسي بعربي 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 ترجمه عربي بفارسي و فارسي بعربي 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 قرائت و درك مفاهيم متون فقهي و تفسيري  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 قرائت و درك مفاهيم متون عرفاني  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 قرائت و درك مفاهيم متون معاصر  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 قرائت مطبوعات و استفاده از راديو و تلويز  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 مكالمه و محاضره سمعي و بصري 1  1.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 مكالمه و محاضره سمعي و بصري 2  1.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 مكالمه و محاضره سمعي و بصري 3  1.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 علوم بلاغي  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 تاريخ زبان و فرهنگ عربي  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 متدولوژي (روش تحقيق)  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 مباني جامعه شناسي  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 زبان تخصصي 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 زبان تخصصي 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 زبان تخصصي 3  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 مبادي فقه  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 مبادي اصول  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 كلام 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 كلام 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 آشنائي با علوم اسلامي (عرفان و فلسفه)  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 فقه مقدماتي 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 فقه مقدماتي 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 آشنائي با اديان بزرگ  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 تفسير 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 تفسير 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 اصول فقه 3  4.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 آيات الاحكام 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 آيات الاحكام 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 تاريخ فقه و فقها 1  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 تاريخ فقه و فقها 2  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 احاديث فقهي  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 حقوق جزاي خصوصي اسلام  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 حقوق بين الملل اسلام  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 آئين دادرسي در اسلام  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 حقوق جزاي عمومي اسلامي  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 قواعد فقه مدني  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 حقوق خانواده  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 كليات حقوق  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 حقوق تطبيقي  2.0 تخصصی  کارشناسی  الهيات و معارف اسلامي   
 روانشناسي عمومي (1)  2.0 پایه  کارشناسی  روانشناسي   
 روان شناسي عمومي (2)  2.0 پایه  کارشناسی  روانشناسي   
 علم النفس از ديدگاه دانشمندان اسلامي  2.0 پایه  کارشناسی  روانشناسي   
 آمار توصيفي  2.0 پایه  کارشناسی  روانشناسي   
 فيزيولوژي عمومي (اعصاب و غدد)  3.0 پایه  کارشناسی  روانشناسي   
 كليات فلسفه  3.0 پایه  کارشناسی  روانشناسي   
 مباني جامعه شناسي  3.0 پایه  کارشناسی  روانشناسي   
 روانشناسي احساس و ادراك  2.0 پایه  کارشناسی  روانشناسي   
 متون روانشناسي به زبانهاي خارجي (1)  3.0 پایه  کارشناسی  روانشناسي   
 آمار استنباطي  3.0 پایه  کارشناسی  روانشناسي   
 روش تحقيق در روانشناسي  3.0 پایه  کارشناسی  روانشناسي   
 روانشناسي فيزيولوژيك  3.0 پایه  کارشناسی  روانشناسي   
 روانشناسي تجربي  4.0 پایه  کارشناسی  روانشناسي   
 روانشناسي رشد (1)  3.0 پایه  کارشناسی  روانشناسي   
 روانشناسي يادگيري (نظريها و مفاهيم)  3.0 پایه  کارشناسی  روانشناسي   
 روانشناسي رشد(2)  3.0 پایه  کارشناسی  روانشناسي   
 روانشناسي تربيتي  3.0 پایه  کارشناسی  روانشناسي   
 روانشناسي اجتماعي  3.0 پایه  کارشناسی  روانشناسي   
 روان سنجي  2.0 پایه  کارشناسی  روانشناسي   
 انگيزش و هيجان  3.0 پایه  کارشناسی  روانشناسي   


  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12  13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40