صفحه اصلي

انتشارات

عضويت‌ها

آلبوم عکس

برنامه هفتگی

سوابق تحصیلی

مشخصات فردی

دروس ارائه شده

صفحه آزاد استاد

دوره‌هاي آموزشي

طرح‌هاي پژوهشي

سمت های اجرایی

سرپرستی پايان‌نامه‌ها

   تعداد بازدیدها 11520

  فارسي / English « « «   به پورتال اساتید خوش آمدید   » » »   

دروس ارائه شده   »   درس   الاستيسيته (1)  

 مراجع درس تاریخ های مهم اطلاعات تشکیل کلاس اطلاعات کلاس حل تمرین


کد درس 44063053
رشته مهندسي مكانيك
گرایش طراحي كاربردي
نوع درس تخصصی
تعداد واحد 3.0
وضعیت درس اختیاری
وضعیت واحد نظری
سال تحصیلی 1393
ترم تحصیلی بهار


مراجع درس  

عنوان مرجع فصل اول
نوع مرجع جزوه
توضیحات تنش - قسمت 1
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع فصل اول
نوع مرجع جزوه
توضیحات تنش- قسمت 2
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع فصل دوم
نوع مرجع جزوه
توضیحات کرنش و جابجایی
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع فصل سوم
نوع مرجع جزوه
توضیحات روابط بین تنش و کرنش- قسمت 1
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع فصل سوم
نوع مرجع جزوه
توضیحات روابط بین تنش و کرنش- قسمت 2
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع فصل پنجم
نوع مرجع جزوه
توضیحات پیچش
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع فصل ششم
نوع مرجع سایت
توضیحات استوانه های جدار ضخیم- قسمت 1
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع فصل ششم
نوع مرجع جزوه
توضیحات استوانه های جدار ضخیم- قسمت 2
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع فصل هفتم
نوع مرجع جزوه
توضیحات دیسک های دوار
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع فصل هشتم
نوع مرجع جزوه
توضیحات روابط قطبی- قسمت 1
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع فصل هشتم
نوع مرجع جزوه
توضیحات روابط قطبی- قسمت 2
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع فصل هشتم
نوع مرجع جزوه
توضیحات روابط قطبی- قسمت 3
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع الاستیسیته- برسی - فصل 5
نوع مرجع کتاب
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع الاستیسیته-برسی-فصل 6
نوع مرجع کتاب
فایل های مربوطه
 1. 

عنوان مرجع الاستیسیته- برسی-فصل 7
نوع مرجع کتاب
فایل های مربوطه
 1.