دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبورفارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی » دروس دانشکده 
نام درس رشته گرایش
فيزيك پايه 1 رياضي همه گرايش‌ها
فيزيك پايه 2 رياضي همه گرايش‌ها
كارگاه رياضي همه گرايش‌ها
رياضي 3 رياضي همه گرايش‌ها
مباني رياضيات رياضي همه گرايش‌ها
آمارو احتمال 1 رياضي همه گرايش‌ها
آمار و احتمال 2 رياضي همه گرايش‌ها
زبان تخصصي رياضي رياضي همه گرايش‌ها
آناليز رياضي 1 رياضي همه گرايش‌ها
آناليز رياضي 2 رياضي همه گرايش‌ها
جبر 1 رياضي همه گرايش‌ها
جبر 2 رياضي همه گرايش‌ها
جبرخطي1 رياضي همه گرايش‌ها
توابع مختلط 1 رياضي همه گرايش‌ها
معادلات ديفرانسيل با مشقات جرئي رياضي همه گرايش‌ها
تاريخ علم (رياضيات ) رياضي همه گرايش‌ها
فلسفه علم ( رياضيات) رياضي همه گرايش‌ها
مباني هندسه رياضي همه گرايش‌ها
نظريه مجموعه ها با جبر كاربسته رياضي همه گرايش‌ها
منطق رياضي رياضي همه گرايش‌ها
توپولوژي عمومي رياضي همه گرايش‌ها
هندسه ديفرانسيل رياضي همه گرايش‌ها
آناليز رياضي 3 رياضي همه گرايش‌ها
نظريه گالوا رياضي همه گرايش‌ها
نظريه مقدماتي معادلات ديفرانسيل عالي رياضي همه گرايش‌ها
نظريه گراف رياضي همه گرايش‌ها
نظريه كنترل بهين رياضي همه گرايش‌ها
پروژه بامطالعه انفرادي رياضي همه گرايش‌ها
آناليز تركبيي رياضي همه گرايش‌ها
نظريه ماتريسهاوكاربردآن رياضي همه گرايش‌ها
رياضيات كاربسته رياضي همه گرايش‌ها
حساب تغييرات رياضي همه گرايش‌ها
معادلات انتگرال رياضي همه گرايش‌ها
هندسه جبري مقدماتي رياضي همه گرايش‌ها
نظريه اعداد رياضي همه گرايش‌ها
رياضي گسسته رياضي همه گرايش‌ها
جبر 3 رياضي همه گرايش‌ها
هندسه هذلولوي رياضي همه گرايش‌ها
نظريه معادلات ديفرانسيل رياضي همه گرايش‌ها
آناليز عددي1 رياضي همه گرايش‌ها
آموزش رياضي 1 رياضي همه گرايش‌ها
آموزش رياضي 2 رياضي همه گرايش‌ها
توپولوژي جبري مقدماتي رياضي همه گرايش‌ها
هندسه تصويري رياضي همه گرايش‌ها
هندسه سرتاسري رياضي همه گرايش‌ها
گروههاي متناهي رياضي همه گرايش‌ها
برنامه سازي پيشرفته رياضي همه گرايش‌ها
ساختمان و زبان ماشين رياضي همه گرايش‌ها
ساختمان داده ها رياضي همه گرايش‌ها
كاربرد كامپيوتر در سيتمهاي تجاري رياضي همه گرايش‌ها

  
1  2  3  4