دانشکده ها

اعضای هیات علمی

گروههای آموزشی

لیست دروس دانشگاه

سوابق دروس

لينك به سايت دانشگاه


   نام کاربری

   رمز عبورفارسی / English ..:::::..   به پورتال اساتید خوش آمدید   ..:::::..   

دانشکده مهندسي » دروس دانشکده 
نام درس رشته گرایش
مبانی برنامه نویسی مهندسي صنايع همه گرايش‌ها
تحقيق درعمليات 1 مهندسي صنايع همه گرايش‌ها
آمار مهندسي مهندسي صنايع همه گرايش‌ها
اقتصاد عمومي 1 مهندسي صنايع همه گرايش‌ها
برنامه ريزي رياضي مهندسي صنايع همه گرايش‌ها
اقتصاد سنجي مهندسي صنايع همه گرايش‌ها
اقتصاد خرد پيشرفته 1 مهندسي صنايع همه گرايش‌ها
شبيه سازي كامپيوتري مهندسي صنايع همه گرايش‌ها
اقتصاد كلان پيشرفته مهندسي صنايع همه گرايش‌ها
سيستمهاي ديناميكي مهندسي صنايع همه گرايش‌ها
كامپيوتر و مديريت داده ها و اطلاعات مهندسي صنايع همه گرايش‌ها
برنامه ريزي حمل ونقل مهندسي صنايع همه گرايش‌ها
تحليل سيستمهاي حمل ونقل مهندسي صنايع همه گرايش‌ها
مدلهاي زمانبندي SCHEDULING MODELS مهندسي صنايع همه گرايش‌ها
تحليل تقاضاي حمل ونقل مهندسي صنايع همه گرايش‌ها
مهندسي ترافيك مهندسي صنايع همه گرايش‌ها
ارزيابي پروژه هاي حمل ونقل مهندسي صنايع همه گرايش‌ها
حمل ونقل همگاني مهندسي صنايع همه گرايش‌ها
تجزيه و تحليل شبكه هاي حمل و نقل مهندسي صنايع همه گرايش‌ها
فرآيند هاي احتمالي مهندسي صنايع همه گرايش‌ها
تئوري تصميم گيري مهندسي صنايع همه گرايش‌ها
سيستمهاي انرژي1 مباني اقتصاد انرژي وسيستم عرضه انرژي مهندسي صنايع همه گرايش‌ها
اقتصاد خرد 2 پيشرفته مهندسي صنايع همه گرايش‌ها
توسعه و رشد مهندسي صنايع همه گرايش‌ها
ماليه عمومي مهندسي صنايع همه گرايش‌ها
اقتصاد بخش عمومي مهندسي صنايع همه گرايش‌ها
برنامه ريزي فرهنگي اجتماعي مهندسي صنايع همه گرايش‌ها
جمعيت شناسي مهندسي صنايع همه گرايش‌ها
برنامه ريزي استراتژيك مهندسي صنايع همه گرايش‌ها
اقتصاد سنجي 2 مهندسي صنايع همه گرايش‌ها
پول و بانك مهندسي صنايع همه گرايش‌ها
اقتصاد بين الملل مهندسي صنايع همه گرايش‌ها
تاريخ عقايد اقتصادي مهندسي صنايع همه گرايش‌ها
روش تحقيق مهندسي صنايع همه گرايش‌ها
سيستمهاي انرژي 1روشهاي برنامه ريزي و مدلهاي انرژي مهندسي صنايع همه گرايش‌ها
انرژي و محيط زيست مهندسي صنايع همه گرايش‌ها
تكنولوژي انرژي مهندسي صنايع همه گرايش‌ها
پيش بيني و آناليز سريهاي زماني مهندسي صنايع همه گرايش‌ها
كنترل بهينه مهندسي صنايع همه گرايش‌ها
بهينه سازي مدلهاي غير خطي مهندسي صنايع همه گرايش‌ها
اقتصاد منابع فناپذير مهندسي صنايع همه گرايش‌ها
برنامه ريزي توسعه سيستم برق مهندسي صنايع همه گرايش‌ها
قابليت اطمينان در شبكه برق مهندسي صنايع همه گرايش‌ها
قيمت گذاري انرژي مهندسي صنايع همه گرايش‌ها
برنامه ريزي خطي پيشرفته مهندسي صنايع همه گرايش‌ها
بهينه سازي مدلهاي غيرخطي مهندسي صنايع همه گرايش‌ها
برنامه ريزي پويا مهندسي صنايع همه گرايش‌ها
سيستمهاي صف مهندسي صنايع همه گرايش‌ها
برنامه ريزي متغيرهاي صحيح و تئوري شبكه ها مهندسي صنايع همه گرايش‌ها
تئوري و كاربرد پايايي مهندسي صنايع همه گرايش‌ها

  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12